Hukuk Fakültesi
H. Tamer İNAL
Ahmet AKGÜNDÜZ
Şule ÖZSOY BOYUNSUZ
Ahmet Cemal RUHİ
Memduh ASLAN
Aslıhan ERBAŞ AÇIKEL
Cemil Buğra YAKUT
Erdoğan BÜLBÜL
Fethi GEDİKLİ
Alper Çağlar KOYUNCU
Nebile TEKE AKBULUT
Ayşe UZUN
Hatice GÜLABİ
Adı Soyadı : H. Tamer İNAL
Ünvanı : Prof. Dr.
Bölümü : Hukuk Fakültesi

Akademik Geçmiş
Lisans : Paris 1 Üniversitesi Panthéon-Sorbonne Hukuk Fakültesi
Yüksek Lisans : Paris 1 Üniversitesi Panthéon-Sorbonne Hukuk Fakültesi
Doktora : Ankara Üniversitesi

Telefonu : (0.342) 2118080 Dahili 1333
E-Posta : tamer.inal@hku.edu.tr
Genel Bilgi

Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Paris 1 Üniversitesi Panthéon-Sorbonne Hukuk Fakültesi'nden Lisans derecesi ile mezun oldu ve aynı Fakültede, Droit des Affaires İnternationales (Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Hukuk) alanında Yüksek Lisans derecesini aldı.

Ankara'da İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde, Asistan olarak Akademik hayata başladı. Ankara Hukuk Fakültesi'ni fark derslerini başarı ile vermek sureti ile tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Borçlar Hukuku alanındaki Doktora’sını tamamladı. Gazi Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı ve Medeni Hukuk alanında Doçent ve Profesör oldu.

Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku ve Ticaret Hukuku alanında, altı kitap yazdı ve yetmişin üzerinde, Türkçe ve Fransızca yazılmış makalelerini yayımladı. Gazetede köşe yazıları yazdı. Çeşitli alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde dersler verdi.

Çok sayıda Yüksek Lisans tezleri ve Yüksek Lisans projeleri yönetti. Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi’nde Editörlük yaptı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Sahipliği'ni ve Editörlüğü'nü sürdürmektedir.

İstanbul'da bir Vakıf Üniversitesi’nde Dekan olarak görev yaptıktan sonra, katıldığı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Dekan ve Özel Hukuk Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta, Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku derslerini vermektedir.

                       ÖZGEÇMİŞ                             

 1. Adı Soyadı: Hamdi Tamer İNAL
 2. Doğum Tarihi: Ankara 23 Mart 1943
 3. Galatasaray Lisesi mezuniyet 1963
 4. Ünvanı: Prof. Dr. iur.
 5. Öğrenim Durumu: Doktora

 

 

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 

Panthéon-Sorbonne Hukuk Fakültesi

Paris 1 Üniversitesi

1974

Lisans

 

Hukuk Fakültesi (fark dersleri ile)

Ankara Üniversitesi

1982

Y. Lisans

 

Panthéon-Sorbonne Hukuk Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Hukuk

Paris 1 Üniversitesi

1975

Doktora

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

1992

Doçent

Medeni Hukuk

T.C. Üniversitelerarası Kurul

2000

Profesör

 

Medeni Hukuk

T.C. Beykent Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü

2006

Profesör

 

Medeni Hukuk

T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

2008

Profesör

 

Medeni Hukuk

T.C. Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

2010

Profesör

 

Medeni Hukuk                             

T.C. Gazikent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk AnabilimDalı

2011

Doktora Tezi: Türk Hukuku'nda Borç Kaynakları, Borca Aykırılık ve Sonuçları, Ankara 1992,

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ali Naim İNAN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

5. Akademik Unvanlar

Asistan

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Yönetim Bilimleri Fakültesi, Medeni Hukuk/Borçlar Hukuku Kürsüsü

1976-1982

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Medeni Hukuk/Borçlar Hukuku Kürsüsü

1982-1984

Dr.Öğretim Görevlisi

İstanbul    Üniversitesi,      Siyasal    Bilgiler    Fakültesi (Görevlendirme)

1992-2003

Dr.Öğretim Görevlisi

Galatasaray Üniversitesi,   İktisadi   ve   İdari   Bilimler Fakültesi

1995-1998

Yard. Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

1998-2001

Doç. Dr.

Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü (Görevlendirme)

2001-2005

Doç. Dr.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

2003-2005

Doç. Dr.

Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü

2005-2006

Prof. Dr.

Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslar arası Ticaret Bölümü Başkanı

11/7/2006­31/8/2008

Prof. Dr.

İstanbul Aydın Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

1/9/2008- 30/6/2010

Prof. Dr.

İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekanı

1/9/2008-30/6/2010

Prof. Dr.

Çağ Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

1/7/2010- 30/6/2011

Prof. Dr.

Gazikent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

1/12/2011-

 

Prof. Dr.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekanı & Özel Hukuk Bölüm Başkanı

26/6/2012-

                                                                                                                    

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1)  İş Güvencesi Kapsamındaki İşçilerin İş Sözleşmelerinin Sona Ermesi ve İşe İade, Öğrenci: Mücahit Kılıç, Yüksek Lisans tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

6.2. Doktora Tezleri

 7.Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ( SCI & SSCI  &Arts and Humanities )

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerden yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1) "Doping In Sports And Responsibilities ", II. Congress of Molecular Medicine, From Cell to Bedside, 24-26 March 2007, İstanbul, Abstract Book, cf., www.molekulertip.org, Turkish Society of Molecular Medicine / İstanbul Üniversitesi, TÜBİTAK, Tamer İNAL, Member of Scientific Advisory Board. Presented in Abstract Book, p. 142-144 :

2) “Ortak Dil Kullanımının, Demokrasi Kültürü veya İnsan Haklarına Saygı gibi, Özlenen Değerlere Etkisi”, I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale-Türkiye, 16–17 Nisan 2009.

3) “Sports and Competition Law”, 11th ICHPER-SD ERCE'2009, 11th International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance (ICHPER-SD)" Europe Regional Congress & Esposition, Integration of Comtemporary Sports Disciplines in Europe, Antalya-Türkiye, 22–24 Nisan 2009.

4) “AİHS ve AİHM Işığında, Genel Hukuki Yaklaşım Olarak Ayırımcılık ve Özürlülere Dönük Ayırımcılık” , Özürlüler Vakfı 4. Uluslararası Kongre ve Sosyal Etkinlikleri 09, Haliç Kongre Merkezi, 11-12 Aralık 2009

7.4.   Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Tahvil Sahipleri Genel Kurulunun Hukukî Niteliği, İÜSBF Dergisi, İstanbul 1993, Sy. 3-4-5, s. 241-254.
 2. İflâs ile ipso jure Son Bulmayan Sözleşmeler, İnan Kıraç'a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları 1, Ankara 1994, s. 95-105.

3-   La  Concurrence     déloyale     depuis     le     Traité     de    Rome,     İnan    Kıraç'a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları 1, Ankara 1994, s.75-93.

4-      Taşınmazın, Malik veya Malik gibi Davranan Tarafından Taşkın Surette Kullanılmasından Doğan Sorumluluğun, Fransız Hukuku ile Karşılaştırılması, Kapsamı ve Sonuçları, Coşkun Kırca'ya Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları 2, Ankara 1996, s. 99-125.

5-   L'Exéquatur de Procédures de l'Arbitrage international, Coşkun Kırca'ya Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları 2, Ankara 1996, s. 125-131.

6-    Mücbir Sebeplerin Oluşum Unsurları, Prof. Dr.Kemal Oğuzman'a Armağan, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Millî Komitesi, Ankara 1997, s. 13-53.

 1. Olağandışı Olaylardan Doğan Zararların Giderilmesi, Dr. Yiğit Okur'a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları 3, Ankara 1998, s.193-238.
 2. Hayvanın Hukukî Kişiliğinin ve Haklarının Tanınması Gereği Üzerine..., Kazancı Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri Hakemli Dergisi, İstanbul Haziran 2004, Sayı 1, s. 28-71, ISSN 1304-7949.
 3. Elektronik İmza'da, Hukukî Sorumluluk, Kazancı Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri Hakemli Dergisi, İstanbul Ağustos 2004, Sayı 2, s. 7-23, ISSN 1304-7949.
 4. Bilgi Edinme Hakkı ve Özel Hayata, Haberleşmeye, Ticarî Sırlara, Fikir ve San'at Eserlerine İlişkin Sınırlamalar, Kazancı Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri Hakemli Dergisi, İstanbul Ekim 2004, Sayı 3, s. 12-29, ISSN 1304-7949.
 5. Tüketicilik Sınırları ve Zararlı Sınaî Üretimden Sorumluluk, Kazancı Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri Hakemli Dergisi, İstanbul Aralık 2004, Sayı 4, s. 7-22, ISSN 13047949.
 1. Tüketiciye Sunulan Ürün Güvenliğinde, TRAPEX ve RAPEX Sistemleri, Kazancı Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri Hakemli Dergisi, İstanbul Şubat 2005, Sayı 6, s.24-38, IS SN 1304-7949.
 2. Tüketici Mahkemesi'nin görevli olmasına ilişkin olarak yapılan usûl değişikliğinin, derdest dâvalara uygulanması yönünde, Yargıtay 13. HD., kararının incelenmesi, Kazancı Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri Hakemli Dergisi, İstanbul Nisan 2005, Sayı 8, s. 146-152, ISSN 1304-7949.
 3.   Konut Mülkiyetinin, İpotekli Konut Finansmanı Sistemine Dayalı Olarak Edinilmesi,  Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, İstanbul Eylül-Ekim 2005, Sayı 13-14, s. 7-39, ISSN 1304-7949.

15-   Atatürk ve Hukuk Devrimi, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, İstanbul Kasım-Aralık 2005, Sayı 15-16, s. 7-91, ISSN 1304-7949.

16-   AB Schengen Andlaşması Kapsamında, "NE BİS İN İDEM" İlkesi, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, İstanbul, Mart-Nisan 2006, Sayı 19-20, s. 7-24, ISSN 130-7949.

17-  Âfet Tehlikesi Karşısında Yasal, İdarî ve Teknik Düzenleme Eksikliğinden Doğan Sorumluluk, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, İstanbul Temmuz-Ağustos 2006, Sayı 23-24, s. 7-45, ISSN 1304-7949.

 1. Hukukumuzda Sağlık ve Sorumluluk, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, İstanbul Eylül-Ekim 2006, Sayı 25-26, s. 7- 40 , ISSN 1304-7949.
 2. Sportif Alanda, Hukuka Aykırı Davranışlardan Doğan Sorumluluğun Sonuçları, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, İstanbul Mart-Nisan 2007, Sayı 31-32, s. 7-56, ISSN 13047949.
 1. Konut amaçlı taşınmaz alımından doğan, şahsî hakka dayalı tapu iptali ve tescil dâvasında görevli tüketici mahkemesi, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, İstanbul Temmuz-Ağustos 2007, Sayı 35-36, s. 179-234, ISSN1304-7949.
 2. İnsan Hakları İhlâllerinden Doğan Sorumluluk, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, İstanbul Kasım-Aralık 2007, Sayı 39-40, s. 44-81, ISSN1304-7949.

22-  Satım ve Eser Sözleşmelerinde, Ayıbın Hile ile Gizlenmesi ve Tekeffül Borcunda Zamanaşımı,  Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, İstanbul Ocak-Şubat 2008, Sayı 41 - 42, s. 175-198, ISSN 304-7949.

23-   Sözleşmelerde Kamu Düzeninin Yargısal Denetimi, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, İstanbul Mart-Nisan 2008, Sayı 43 - 44, s. 7-32, ISSN 304-7949

 1.  Borç İlişkisine Konu Edilen Malvarlığı Değerlerinin Maddî ve Maddî Olmayan Yapıları, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, İstanbul Mayıs-Haziran 2008, Sayı 45 - 46, s. 20-51, ISSN 304-7949.
 2. Maddî Varlığı Bulunmayan Bağımsız Hukukî Değerlere İlişkin Mutlak Hakkın Unsurları, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, İstanbul Temmuz-Ağustos 2008, Sayı 47 - 48, s. 20-51, ISSN 304-7949.
 3. FIDIC  Şartnâmesi Kapsamında Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, İstanbul Eylül-Ekim 2008, Sayı 49-50, s. 21-62, ISSN 1304-7973.
 4. Uluslararası Mimarlık / Mühendislik Standart Sözleşmelerinin, Meslek Birliklerine Özgü Uluslararası Nitelikte Hukuk Yaratması, Özellikleri, Yarar ve Sakıncaları, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, İstanbul Kasım-Aralık 2008, Sayı 51-52, s. 218-248, ISSN 1304-7973.
 5. Anahtar Teslim, Ürün Teslim ve Yap-İşlet-Devret Modeli Standart Sözleşmeler, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, İstanbul Ocak-Şubat 2009, Sayı 53-54, s. 197-228, ISSN 1304-7973.
 6. Konut Finansmanı Sözleşmelerinden Kaynaklanan, Rehinle Temin Edilmiş Alacaklar, Prof. Dr. Ali Naim İNAN’ a Armağan,  Ankara 2009, Seçkin Yayınevi, s.297-377.
 7. “Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Standartlaşma,  Lex Mercatoria ve Viyana Konvansiyonu Tipinde Hukuk Oluşturma Eğilimi”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 55–56, s. 203–219, (Mart-Nisan 2009).
 8. “Spor ve Rekabet Hukuku”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 57–58, s. 209–225, (Mayıs-Haziran 2009).
 9. “FIDIC şartnâmesi kapsamında elektrik ve mekanik işler sözleşmeleri”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 59–60, s. 223–   230, (Temmuz-Ağustos 2009).
 10. “Uluslararası mimarlık / mühendislik şözleşmelerinde genel işlem şartları”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 61–62, s. 131–150, (Eylül-Ekim 2009).
 11. “Hukuk ve medya etiği” , Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 63-64, s.291-312, (Kasım-Aralık 2009).
 12. Özürlü Hakları ve Dolaylı Ayırımcılık” ,  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 65-66, s.( Ocak-Şubat 2010 ).
 13. “Zararın paraya çevrilmesinin hukuki etkisi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 67-68, s.195-204 ( Mart-Nisan 2010 ).
 14. “Çocuk hakları, çocuk suçluluğunun önlenmesi ve medya” Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 69-70, s.195-204 ( Mayıs-Haziran 2010 ).

38-“Manevî zararın takdiri ve paraya çevrilerek hesaplanması”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 71-72, s.70-90 ( Temmuz-Ağustos 2010 ).

39-AİHM nezdinde kişisel başvuru hakkı, yaşama hakkının ihlâli ve aile içi şiddet”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 73-74, s. 242-253 ( Eylül-Ekim 2010 ).

40- “Engelli çocuğun ve ergenin özel hakları”, s. 67-99, Engelli Çocuk ve Engellilerin Hakları El Kitabı, İstanbul Şubat 2011.

41-“AİHM, Kişisel Başvuru ve İfade Özgürlüğü”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 77-78, s. 258-270 ( Ocak-Şubat 2011 ).

42- “Özel hayatın gizliliği ve saldırılara karşı korunması”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hakemli Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı : 1, Eylül 2012, s. 9-43. ISSN : 2147-3293.

43- “Tüketici işlemi”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hakemli Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı : 2, Aralık 2012, s. 5-42.

44- “Tüketiciye  taşınmaz satımı ve eser sözleşmesi”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hakemli Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı : 3, Mart 2013, s. 15-74.

 1. Ulusal Bilimsel toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

7.7. Diğer Yayınlar

7.7.1.Yazılan Ulusal Kitaplar

1-   Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, İsviçre Hukuku - Fransız Hukuku ve Avrupa Birliği Konseyi Yönerge' leri Işığında Açıklamalı-İçtihatlı, Beta Yayınları, İstanbul 2002 , ISBN 975 - 295 -122-8. (XLVI + 481 sayfa) .

2-   Ticarî İşletme Hukuku, Kazancı Yayınları, İstanbul 2004, ISBN 975 - 376 - 144 - 9, (XXXVII + 405 sayfa).

3-   Borca Aykırılık ve Sonuçları, Kazancı Yayınlan, İstanbul 2004, ISBN 975 376-149 X ,  (XXXVIII + 330 sayfa)

4-    Tüketici      Kredileri      ve      Tüketici      Kredisi      Sözleşmeleri, İsviçre Hukuku    -   Fransız   Hukuku   ve    Avrupa    Birliği   Konseyi Yönerge’leri Işığında Açıklamalı-İçtihatlı, Kazancı Yayınlan, 2. Baskı, İstanbul Aralık 2005 , ISBN 975-376-187-2, (LXXIII + 965 sayfa).

5-  Borca Aykırılık ve Sonuçları, Genişletilmiş ve yeniden gözden geçirilerek güncellenmiş 2. Baskı (XL + 419 sayfa), ISBN 978-975-6797-84-6 , Papatya Yayıncılık A.Ş., İstanbul Ocak 2009.

6- Engelli Çocuk ve Ergenlerin Özel Hukukî Hakları, Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları El Kitabı, 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, Ortak kitapta yazar olarak Prof. Dr. H. Tamer İNAL, Çocuk Vakfı Yayınları : 86, Yayın dizisi 11, Başbakanlık Tanıtım Fonu’nun katkılarıyla yayımlanmıştır, Hazırlayan, Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu, İstanbul Şubat 2011, Erkan Matbaası, ISBN 978-975-552-074-2.

7- Namus Cinayetleri, Töre Değil Ataerki,  Ortak kitapta yazar olarak Prof. Dr. H. Tamer İNAL, İstanbul 2010, Kazancı Yayınevi.

7.7.2    Yayına Sunulmuş Hakemsiz Makaleler

1 -Lâiklik ilkesi : Parlâmenter rejime dayalı Cumhuriyet'in kurucu temeli, Kemalizm Dergisi, Sayı 448 Yıl 45, Ocak-Şubat-Mart 2007, s. 39-53.

7.7.3.     Tercüme Edilen Kitap

1 - Hukukî ve Ekonomik Açıdan Borçlar Teorisi. Yazarı: René Savatier. Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Yayını. No. 40, Kalite Matbaası, Ankara 1980 (XXXI + 412 sayfa) (Fransızca'dan Türkçe'ye) La Théorie des Obligations, vision juridique et économique, Dalloz, Paris 1974, Troisième Edition, Précis économique de la théorie des obligations, les créances dans leur double vision juridique et économique.

7.7.4. Gazete Köşe Yazısı

1-Uygarlık Yolu Köşesinde   “Yaşama Hakkı Boyutu Açısında İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘Aile İçi Şiddet’ Kararı”, Bizim Gazete, 01.07.2009 Çarşamba, Sayı 4460, s.3.

2-Uygarlık Yolu Köşesinde  “İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Davranışlar” Boyutu Açısından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, “Aile İçi Şiddet Kararı”, Bizim Gazete, 08.07.2009 Çarşamba, Sayı 4466, s.3.

 1. Uygarlık Yolu Köşesinde  “Ayrımcılık Yasağı” Boyutu Açısından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, “Aile İçi Şiddet Kararı”, Bizim Gazete, 15.07.2009 Çarşamba, Sayı 4474, s.3.
 2. Uygarlık Yolu Köşesinde  “AİHM, Kişisel Başvuru ve İfade Özgürlüğü”, Bizim Gazete, 22.07.2009 Çarşamba, Sayı 4478, s.3.
 3. Uygarlık Yolu Köşesinde  “AİHM Eğitim Hakkı ve İfade Özgürlüğü”, Bizim Gazete, 29.07.2009 Çarşamba, Sayı 4484, s.3.
 4. Uygarlık Yolu Köşesinde “İfade Özgürlüğünün Esnek Boyutları”, Bizim Gazete, 05.08.2009 Çarşamba, Sayı 4490, s.3.
 5. Uygarlık Yolu Köşesinde “İnsan Hakları ve Elektrik Kesintisi”, Bizim Gazete, 12.08.2009 Çarşamba, Sayı 4496, s.3.
 6. Uygarlık Yolu Köşesinde “Sosyal Hakların Miras Yolu ile Geçirilmesi”, Bizim Gazete, 19.08.2009 Çarşamba, Sayı 4502, s.3.
 7. Uygarlık Yolu Köşesinde “Altsoyun, Miras Haklarında Eşitliği”, Bizim Gazete, 26.08.2009 Çarşamba, Sayı 4508, s.3.
 8.  Uygarlık Yolu Köşesinde “Kadın – Erkek Ayrımcılığına Red”, Bizim Gazete, 02.09.2009 Çarşamba, Sayı 4514, s.3.
 9. Uygarlık Yolu Köşesinde “Çağdaş Uygarlık Seviyesinin Üstüne Çıkmak Uğruna”, Bizim Gazete, 09.09.2009 Çarşamba, Sayı 4520, s.3.
 10. Uygarlık Yolu Köşesinde “Böl ve Yönet Yöntemi”, Bizim Gazete, 16.09.2009 Çarşamba, Sayı 4526, s.3.
 11. Uygarlık Yolu Köşesinde “İnklâp Tarihi Kanunlarının Gücü”, Bizim Gazete, 23.09.2009 Çarşamba, Sayı 4530, s.3.
 12. Uygarlık Yolu Köşesinde “Demokratikleşmenin Şartı Lâiklik”, Bizim Gazete, 30.09.2009 Çarşamba, Sayı 4536, s.3.
 13. Uygarlık Yolu Köşesinde “Eşitlik İlkesi”, Bizim Gazete, 07.10.2009 Çarşamba, Sayı 4542, s.3.
 14. Uygarlık Yolu Köşesinde “Batı ülkelerinde çarşafın, türbanın ve burkanın yeri”, Bizim Gazete, 14.10.2009 Çarşamba, Sayı 4548, s.3.
 15. Uygarlık Yolu Köşesinde “Lâik Hukuk”, Bizim Gazete, 21.10.2009 Çarşamba, Sayı 4554p, s.3.
 16. Uygarlık Yolu Köşesinde “Misâk-ı Millî ve Tam Bağımsızlık”, Bizim Gazete, 28.10.2009 Çarşamba, Sayı 4560, s.3.
 17. Uygarlık Yolu Köşesinde “Uzun ve ince yol”, Bizim Gazete, 04.11.2009 Çarşamba, Sayı 4566, s.3.
 18. Uygarlık Yolu Köşesinde “Afrika dansını ve Arap şarkısını,Vivaldi’nin müziği ile bağdaştırarak bale yapan topluluk”, Bizim Gazete, 11.11.2009 Çarşamba, Sayı 4572, s.3.
 19. Uygarlık Yolu Köşesinde “Kamu düzenine aykırı olmayacak düzeyde bir serbestlik”, Bizim Gazete, 18.11.2009 Çarşamba, Sayı 4578, s.3.
 20. Uygarlık Yolu Köşesinde “Türkçe’nin kullanılması ve kültür politikaları”, Bizim Gazete, 25.11.2009 Çarşamba, Sayı 4584, s.3.
 21. Uygarlık Yolu Köşesinde “Milliyete Bağlı Ücret Ayrımcılığı”, Bizim Gazete, 02.12.2009 Çarşamba, Sayı 4589,s.3.
 22. Uygarlık Yolu Köşesinde “Ayrımcılıkla Mücadele”, Bizim Gazete, 09.12.2009 Çarşamba, Sayı 4600,s.3.
 23. Uygarlık Yolu Köşesinde “Milli Kimlik Sorunu”, Bizim Gazete, 16.12.2009 Çarşamba, Sayı 4594,s.3.

26-Uygarlık Yolu Köşesinde “Devletin Ülkesi ve Milleti ile Üniter Yapısı”, Bizim Gazete, 23.12.2009 Çarşamba, Sayı 4606,s.3

27-Uygarlık Yolu Köşesinde “İnsan Haysiyetine Aykırı Bir Ayrımcılık Tipi”, Bizim Gazete, 30.12.2009 Çarşamba, Sayı 4612,s.3

28-Uygarlık Yolu Köşesinde “Türkiye 2010 Yılına Girerken”, Bizim Gazete, 06.01.2010 Çarşamba, Sayı 4618,s.3

29-Uygarlık Yolu Köşesinde “Çağdaşlaşma İdealine Bağlılık”, Bizim Gazete, 12.01.2010 Çarşamba, Sayı 4624,s.3

30-Uygarlık Yolu Köşesinde “Felsefî Açıdan Millî  Kimlik Oluşumu”, Bizim Gazete, 20.01.2010 Çarşamba, Sayı 4630,s.3

31-Uygarlık Yolu Köşesinde “Akıl Çağında Cumhuriyet”, Bizim Gazete, 27.01.2010 Çarşamba, Sayı 4636,s.3

32-Uygarlık Yolu Köşesinde “Egemenlik, Kuvvetler Birliği, Kuvvetler Ayrılığı”, Bizim Gazete, 03.02.2010 Çarşamba, Sayı 4642,s.3

33-Uygarlık Yolu Köşesinde “Kuvvetler Ayrılığı, Frenler ve Dengeler Sistemi”, Bizim Gazete, 10.02.2010 Çarşamba, Sayı 4648,s.3

33-Uygarlık Yolu Köşesinde “Misâk-ı Millî Bildirgesi`nin Doksanıncı Yıldönümü”, Bizim Gazete, 17.02.2010 Çarşamba, Sayı 4654,s.3

34-Uygarlık Yolu Köşesinde “Misâk-ı Millî Bildirgesi`nin Doksanıncı Yıldönümü”, Bizim Gazete, 17.02.2010 Çarşamba, Sayı 4654,s.3

35-Uygarlık Yolu Köşesinde “Çevresel Felaketler”, Bizim Gazete, 24.02.2010 Çarşamba, Sayı 4660,s.3

36- Uygarlık Yolu Köşesinde “Uyarıcı ve Yıkım Sonuçlu Felaketler”, Bizim Gazete, 03.03.2010 Çarşamba, Sayı 4666,s.3

37- Uygarlık Yolu Köşesinde “Hasta Adam Soykırım Yapabilir mi?”, Bizim Gazete, 10.03.2010 Çarşamba, Sayı 4672,s.3

38- Uygarlık Yolu Köşesinde “Çocuk Haklarının Savunulması”, Bizim Gazete, 17.03.2010 Çarşamba, Sayı 4678,s.3

39- Uygarlık Yolu Köşesinde “Politik Hesaplara Dayalı Ermeni Yandaşlığı”, Bizim Gazete, 24.03.2010 Çarşamba, Sayı 4684,s.3

40- Uygarlık Yolu Köşesinde “Bilincine Ulaşılacak Nanoteknoloji Dönemine Geçiş”, Bizim Gazete, 27.03.2010 Çarşamba, Sayı 4690,s.3

41- Uygarlık Yolu Köşesinde “Kuvvetler Ayrılığında Kanun Teklifi veya Kanun Tasarısı”, Bizim Gazete, 07.04.2010 Çarşamba, Sayı 4696, s.3

42- Uygarlık Yolu Köşesinde “Anayasa Yargısı”, Bizim Gazete, 14.04.2010 Çarşamba, Sayı 4702, s.3

43- Uygarlık Yolu Köşesinde “Çocuk Hakları”, Bizim Gazete, 21.04.2010 Çarşamba, Sayı 4708, s.3

44- Uygarlık Yolu Köşesinde “18 Yaşından küçük olmak”, Bizim Gazete, 28.04.2010 Çarşamba, Sayı 4714 s.3

45- Uygarlık Yolu Köşesinde “Suçlunun Kimyasal Yoldan Hadım Edilmesi Teklifi ”, Bizim Gazete, 05.05.2010 Çarşamba, Sayı 4720 s.3

46-  Uygarlık Yolu Köşesinde “Özel Hayatın Gizliliği ve Sınırları”, Bizim Gazete, 12.05.2010 Çarşamba, Sayı 4725 s.3

47-  Uygarlık Yolu Köşesinde “Özel Hayatın Demokratik Toplumun Kurulabilmesinin Şartı Olarak Korunması”, Bizim Gazete, 19.05.2010 Çarşamba, Sayı 4731 s.3

48- Uygarlık Yolu Köşesinde “Aile Sigortası ve Vatandaşlık Yardımı”, Bizim Gazete, 26.05.2010 Çarşamba, Sayı 4737 s.3

49-  Uygarlık Yolu Köşesinde “Referandum”, Bizim Gazete, 026.2010 Çarşamba, Sayı 4743 s.3

50- Uygarlık Yolu Köşesinde “Üremeye yardımcı tedavi yönteminde donörlük ve AİHM kararı”, Bizim Gazete, 09.06.2010 Çarşamba, Sayı 474749, s.3

51- Vatan Gazetesi, Hâkim ve savcı atamalarında kriz ortadan kalkacak mı ? “Bakan ve müsteşarın yetkileri bağımsızlığı yok ediyor” Prof. Dr. Tamer İNAL, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Vatan Gazetesi 23 Ağustos 2010, Pazartesi, s. 16 (Uzman görüşü köşesi).

8.  Projeler

8.1.1 UNICEF

- Çocuk Hakları ve Medya: Hak Temelli Perspektif, UNICEF, Proje Yürütücüsü, 2009.

9.     İdari Görevler

1) Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı (2003-2005)

2) Beykent Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyesi (2005-31/8/2008).

 1. Beykent Üniversitesi, Kalite Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Üyesi, 2/6/2006 -31/8/2008.
 2. Beykent Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı, 1/9/2006­31/8/2008.
 3. Beykent Üniversitesi seçilmiş Senato Üyesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesini temsilen 17/11/2006 -31/8/2008 .
 4. Beykent Üniversitesi Yönetmelik ve Yönerge Komisyonu Daimi Üyesi, 27/8/2007 - 31/8/2008.
 1. İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekanı, 1/9/2008 –30.06.2010.
 2. İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölüm Başkanı, 1/9/2008 –30.06.2010.
 3. İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Fakülte Kurul Başkanı, 1/9/2008 –30.06.2010.
 4. İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurul Başkanı, 1/9/2008 –30.06.2010.
 5. İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu, İletişim Fakültesi Dekan Üyesi, 1/9/2008 -30.06.2010.
 6. İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulu Dekan Üyesi, 1/9/2008 -30.06.2010.
 7. İstanbul Aydın Üniversitesi,  İletişim Fakültesi,  Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı (Uhdesinde),  15/02/2009 –30.06.2010.
 8. İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetmelik ve Yönerge Komisyonu Daimi Üyesi, 01/10/2009-30.06.2010.
 9. Gazikent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Özel Hukuk bölüm Başkanı, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, 1/12/2011-26/6/2012
 10. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Özel Hukuk Bölüm Başkanı, 26/6/2012-

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 1. Kazancı Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri Hakemli Dergisi, Editör, Hakem Kurulu Üyesi, Yayın Kurulu Üyesi (2004-2005)
 2. Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Editör, Danışma Kurulu Üyesi, Hakem Kurulu Üyesi, Yayın Kurulu Üyesi. (2005-2009)
 3. Kemalizm Dergisi, Hukuk Danışmanı, Yayın Kurulu Üyesi (2006 - )
 4.  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi, Yayın Kurulu Üyesi ( 2009- 2012)
 5. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yayın Sahibi : Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Tamer İNAL.

11. Ödüller

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 1. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi –Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku
 2. Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku
 3. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

“6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Sözleşmeler Hukuku”

a)ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (2010-2011)

 1. Yarıyıl : Sözleşmeler ve Sorumluluk Hukuku
 2. Yarıyıl : FIDIC Uluslar arası İnşaat Sözleşmeleri

b)ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

2. Yarıyıl : Borçlar Hukuku Genel Hükümler II, Haftalık 4 saat , 92 öğrenci

2. Yarıyıl : Eşya hukuku II, Haftalık 3 saat , 87 öğrenci.

1. Yarıyıl : Borçlar Hukuku Genel Hükümler I   Haftalık 4 saat , 92 öğrenci

1. Yarıyıl : Eşya Hukuku I , Haftalık 3 Saat , 87 öğrenci

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık

Öğrenci Sayısı

2009-2010

Güz

Hukuka Giriş

(2+0) 2

50

2009-2010

Güz

Medeni Ve Borçlar Hukuku

(3+0) 3

85

2009-2010

Güz

İletişim Hukuku

(2+0) 2

144

2009-2010

Güz

Sosyal Sorumluluk Ve Etik

(0+2) 1

65

2008-2009

Güz

Genel Hukuk

(2+0) 2

250

2008-2009

Bahar

Genel Hukuk

(2+0) 2

184

2008-2009

Bahar

İletişim Hukuku Ve Etiği

(2+0) 2

111

2005-2006

Güz

Borçlar Hukuku Avrupa

2 T

 

 

 

Birliği Hukuku Ticaret Hukuku İş Hukuku İletişim Hukuku I

2 T 2T

2 T 2 T

 

2005-2006

Bahar

Uluslararası Ticaret Hukuku İş Hukuku Anayasa ve İdare Hukuku Hukukun Temel Kavramları İletişim Hukuku II

2 & 3 T 2 T

2 T

2 T 2 T

 

2004-2005

Güz

Abant İzzet Baysal

Üniversitesi İİBF:

Lisans dersi : (I. ve II. Eğitim )

1-      Hukukun Temel Kavramları

2-      Borçlar Hukuku
3-Tüketici Hukuku

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

3 T

3 T 3T

400

250 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Lisans dersleri BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İİBF ve Güzel Sanatlar Fakültesi

 

 

Spor Yöneticiliği Bölümü

 

 

 

 

1 -Hukukun Temel Kavramları

3 T

60

 

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü,       Spor

 

 

 

 

Yöneticiliği ABD

 

 

 

 

Doktora dersi :

 

 

 

 

1- Spor Hukuku

 

3

 

 

Beykent Üniversitesi IIBF:

 

 

 

 

1-     Uluslararası      Ticaret   Hukuku/

 

 

 

 

Business International Law.

3T

1

 

 

2-Borçlar    Hukuku      /     Law      of

 

 

 

 

Obligations

 

 

 

 

3-Ticaret Hukuku/ Commertial Law

3T

2T 2T

45 45 40

 

 

Abant Izzet Baysal

 

 

2004-2005

Bahar

Üniversitesi IIBF:

Lisans dersi : (I. ve II. Eğitim)

 

 

 

 

1-Borçlar Hukuku

3T

350

 

 

2-Ticaret Hukuku

3T

400

 

 

Beykent Üniversitesi

 

 

 

 

1- Anayasa ve İdare Hukuku /

2T

40

 

 

Constitutional and Administrative

 

 

 

 

Law

 

 

 

 

2- İş Hukuku / Business Law

2T

40

 

 

3-Hukukun Temel Kavramları /

2T

80

 

 

Introduction to Law

 

 

2003-2004

Güz

Abant İzzet Baysal Üniversitesi IIBF: Lisans dersi : (I. ve II. Eğitim)

 

 

 

 

1- Hukukun Temel Kavramları

3 T

350

 

 

2- Borçlar Hukuku

3 T

250

 

 

3-Tüketici Hukuku

3T

35

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor

 

 

 

 

Yöneticiliği Bölümü

 

 

 

 

1-Hukukun Temel Kavramları

 

 

 

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü,       Spor

3 T

45

 

 

Yöneticiliği ABD

 

 

 

 

Doktora dersi:

 

 

 

 

1- Spor Hukuku

3T

3

 

 

Beykent Üniversitesi IIBF:

 

 

 

 

2-     Uluslararası      Ticaret   Hukuku/

 

 

 

 

International Business Law.

3T

25

 

 

3-Ticaret Hukuku/ Commertial Law

3T

40

 

 

Abant Izzet Baysal

 

 

 

Bahar

Üniversitesi IIBF:

Lisans dersi : (I. ve II. Eğitim)

 

 

 

 

1-Borçlar Hukuku

3T

450

 

 

2-Ticaret Hukuku

3T

450

 

 

Beykent Üniversitesi

 

 

 

 

1 -Anayasa ve İdare Hukuku /

3T

40

 

 

Constitutional and Administrative

 

 

 

 

Law

 

 

 

 

2- İş Hukuku / Business Law

3T

40

 

 

3-Hukukun Temel Kavramları /

3T

80

 

 

Introduction to Law

 

 

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans :

1-Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Hukuk/ International Business and Economics Law.

3T

15

 

??

 

2-          Çalışma ilişkileri

3-          Eğitim Hukuku

 

 

 

b. Lisansüstü Dersleri

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER YÜKSEK LİSANS ENSTİTÜSÜ

I.Dönem (2005-2006)

Çalışma İlişkileri (İş Hukuku)

II.Dönem

Eğitim Hukuku I.     Sömestre (2006-2007)

Eğitim Hukuku

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Detaylı Özgeçmiş İçin Tıklayınız