1. Anasayfa
 2. Tanıtım Filmi
 3. Eğitim Fakültesi
 4. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
 5. Hukuk Fakültesi
 6. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 7. Mühendislik Fakültesi
 8. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
 9. Meslek Yüksekokulu
 10. Puanlar
 11. Ücretler
 12. Kontenjanlar
 13. Barınma
 14. Ulaşım
 15. Uluslararası İmkanlar
 16. Burslar
 17. Fotoğraf Galerisi
 18. Gaziantep

Tanıtım Filmi


Eğitim Fakültesi


AMACI
Programın amacı, yabancı dil öğretimi alanında çağdaş bilgi ve becerilerle donanmış, İngilizce yeterlilikleri gelişmiş, teknolojiyi etkin kullanabilen, alanlar arası bağlantı kurabilen, bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, yetkin İngilizce öğretmenleri ve araştırmacılar yetiştirmektir.


MEZUNLARIN UNVANI ve İŞ İMKÂNLARI
Bölümümüz mezunlarının çalışma alanları geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Okul öncesinden, yükseköğretimin sonuna kadar her düzeyde, devlet veya özel sektör örgün eğitim kurumlarında İngilizce öğretmeni veya okutman olarak çalışabilirler. Dil uzmanı olarak başta turizm ve bankacılık olmak üzere farklı sektörlerde görev alabilirler.


AMACI
Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nın temel amacı, öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bununla birlikte teorik bilgileri ile alan deneyimlerini birleştirebilen, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilen, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı öğretmenler yetiştirmektir.


MEZUNLARIN UNVANI ve İŞ İMKÂNLARI
Mezunlar, okul öncesi dönemdeki çocukların eğitimi ile ilgili alanlarda öğretmen, yönetici, denetimci olarak görev yapmaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu Kız Meslek ve kız meslek liseleri, ilkokulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak, çocuk yayınlarının hazırlanmasında, oyuncak tasarımı gibi alanlarda uzman olarak çalışabilirler. Olanakları elverenler kendi işlerini kurabilmektedirler.
Okul öncesi öğretmeni olarak göreve başlayanlar; lisansüstü eğitim kanalı ile akademik bir kariyeri tercih edebilirler. Kamu kurumlarına bağlı kreşlerde ve özel anaokullarında idareci olabilirler.
AMACI
Özel Eğitim Bölümü, Özel Eğitim Öğretmenliği Programı, özel gereksinimi olan bireylerin ve ailelerinin yeterliliklerine ve farklı gereksinimlerine uygun, öğrenme ve gelişimlerine odaklanan, liderlik ve bilimsel bakış açısına sahip özel eğitim öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.


MEZUNLARIN UNVANI ve İŞ İMKÂNLARI
8 yarıyılın sonunda tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ‘’Özel Eğitim Öğretmeni’’ unvanı alacaklardır. Mezunlarımız aldıkları eğitim sonucu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları, destek eğitim ortamları ve özel eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezlerinde  ‘Özel Eğitim Öğretmeni’’ olarak çalışabilecektir. Ayrıca özel eğitim öğretmeni olarak, özel gereksinimi olan çocukların değerlendirilme ve tanılama sürecinde, bireysel eğitim programlarının hazırlanmasında ve aile eğitimlerinde ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışabilecektir. Programdan mezun olan öğrenciler yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev yapabilmektedir
AMACI
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı, psikolojik danışmanlık alanında bilim dünyasına katkı yapacak ve toplumsal sorunlara çözüm üretecek mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. En çok aranan mesleklerden biri olan mezunları, kişinin toplumsallaşma sürecinde; aile, akran grupları, sosyal yaşam, eğitim hayatı, kritik gelişim dönemleri ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan temel sorunlar hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir.


MEZUNLARIN UNVANI ve İŞ İMKÂNLARI
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programından mezun olan bir öğrenci Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel liselerde rehber öğretmen olarak çalışabilirken, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi bakanlıklarda uzman olarak da çalışabilmektedir. Ayrıca isteyen mezunlar kendi danışma merkezlerini açarak özel sektörde de çalışabilmektedirler.


AMACI
Sınıf Eğitimi Programı’nın amacı, öğrencilerine mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu kapsamda Atatürk ilkelerine bağlı; insana, topluma ve doğaya duyarlı; bilimsel düşünme biçimini ve etik davranış ilkelerini benimsemiş, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış; etkili iletişim kurma becerileri gelişmiş, alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek bu gelişmeleri sınıf ortamına aktarabilecek; kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilecek, nitelikli sınıf öğretmenlerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.


MEZUNLARIN UNVANI ve İŞ İMKÂNLARI
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “sınıf öğretmeni” unvanı almaktadırlar. Mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında sınıf öğretmeni olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, etüt merkezleri gibi eğitim kurumlarında da görev yapabilmektedirler. Bununla birlikte programdan mezun olan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev yapabilmektedir.
Sınıf Eğitimi Programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarına Kamu Personeli Seçme Sınavında başarılı oldukları takdirde atanabilmektedirler. Bunun dışında, isteğe bağlı olarak özel okul ve etüt merkezlerinde öğretmenlik; ya da diğer kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak çalışabilecekleri gibi, devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi


Görsel İletişim Tasarım Bölümü; görme, yaratıcı düşünme yetenekleri ve analitik zekâsı gelişmiş, "Tasarımcı Vizyonu" kazanmış tasarımcıları yetiştirir.
BÖLÜMÜN TEMEL NİTELİKLERİ VEYA TEMEL AMAÇLARI

BÖLÜMÜN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ İMKÂNLARI


Hasan Kalyoncu Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, tasarım ve uygulama sürecinde etkin rol üstlenecek, alanı ile ilgili bilgi ve donanıma sahip, güncel gelişmeleri takip eden, analitik düşünce yeteneği ile problem tanımlayabilen ve bu problemlere yaratıcı çözümler üretebilen, disiplinler arası çalışmanın önem ve gerekliliğini kavramış, sürdürülebilirlik ilkesini tasarım felsefesinin temel yapıtaşı olduğuna inanan çağdaş İç Mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İç mimari, tasarlanacak mekânın çevresini saracak yapıyı ve yapının bağlamını, tasarım stratejisinin öncüleri olarak tanır ve gözetir. İç mekân deneyiminde; görme, işitme, dokunma ve koku uyaranlarını temel öğeler olarak kullanır. Işığı, mekânı tanımlayan, etki yaratan ve esenlik veren bir araç olarak; malzeme ve rengi de tasarlanmış çevrenin tamamlayıcı unsurları olarak görür.

BÖLÜMÜN TEMEL NİTELİKLERİ VEYA TEMEL AMAÇLARI

BÖLÜMÜN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ İMKÂNLARI


Mimarlık alanında insanlığın ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretmek, hızla değişen dünyada, değişimin önünde düşünüp, toplumu ve onun ihtiyaç duyduğu geleceğin mekânlarını üreten, ulusal ve yerel değerlerini evrensele taşıyabilecek, uluslararası rekabetin her düzeyinde yarışabilecek, tarih, kültür ve çevre bilincine sahip, çağdaş ve girişimci meslek adamları yetiştirmeyi hedefleyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü̈, öğrencilerine uluslararası standartlara uygun eğitim-öğretim programı sunmaktadır.

BÖLÜMÜN TEMEL NİTELİKLERİ VEYA TEMEL AMAÇLARI

Tasarımcıların yetiştirilmesidir.

 

BÖLÜMÜN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ İMKÂNLARI

Hukuk Fakültesi


Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku bölümlerinde, Klasik Hukuk öğretisinin kapsamında verilen dersler; öğrencilerin alan ile ilgili bilgi ve deneyimlerini geliştirmek üzere planlanmıştır. Bu kapsamda teorik derslerin yanısıra verilen pratik derslere özellikle önem verilmekte; öğrencilerin somut olayı anlama, olaya uygun hukuku bulma ve ortaya konulan hukuk problemini çözme bilgisinin, becerisinin ve yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi


İktisat bilimi, çevremizde meydana gelen iktisadi olayları ve ekonominin nasıl çalıştığını açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalının bir diğer yönü ise, mikro ve makro seviyede ortaya çıkan ekonomik sorunların çözümü için politikalar geliştirmektir.
İktisat Bölümü, öğrencilerimize, kendi alanlarında kariyer yapabilecek ve/veya rekabetçi piyasalarda çalışabilecek düzeyde bir iktisat eğitimi vermeyi amaçlamaktadır.

BÖLÜMÜN TEMEL AMAÇ VE NİTELİKLERİ

MEZUNLARIN İŞ İMKÂNLARI
Mezunlarımız, kendilerini iyi yetiştirdikleri ve ilgili sınavları kazandıkları takdirde birçok iş fırsatına sahip olacaklardır:


İşletme Bölümü; kamu kesimi yanında ulusal ve uluslararası işletmelerde, yönetim başta olmak üzere birçok kademede görev alabilecek mezunlar vermeyi amaçlamaktadır. Bölümde, iş dünyası ile kurulacak ilişkiler yardımıyla, teorik bilgiler uygulama ile birleştirilmektedir.
İşletme bilimi; bir işletmenin kuruluş sürecinden, üretime, pazarlamadan, yönetime tüm işletme faaliyetini inceler. İşletmelerin etkin ve kârlı bir şekilde yönetilmelerinin ilke, strateji ve politikalarını belirler.

BÖLÜMÜN TEMEL NİTELİKLERİ VEYA TEMEL AMAÇLARI
İşletme bölümünün kuruluş amacı, ülkemizin çağdaş profesyonel işletmeci ihtiyacını  karşılamaktır. Bölümümüzde verilen interdisipliner dersler çerçevesinde verilen işletmecilik eğitimi, öğrencilerimizin olaylara Dünya’nın sürekli değişen şartları içerisinde farklı boyutlardan bakabilmesini ve değerlendirebilmesini amaçlamaktadır.
Eğitim felsefemiz, öğrencilerimizin bilgi ve yeteneklerini geliştirmekle birlikte,   gelecekteki belirsizliklere karşı hazırlamak; kültürel birikimlerini artırmak, yaşam boyu öğrenme bilincini aşılamaktır.
Bu kapsamda, öğrencilerimize yurtiçi ve yurtdışında, kamu ve özel sektör kurumlarında alacakları görevleri başarılı bir biçimde yürütebilecek donanımlar kazandırılmaktadır.

BÖLÜMÜN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ İMKÂNLARI

İşletme Bölümü mezunları; Akademisyenlik, Bankacılık, Denetmenlik, Müfettişlik, Mali Müşavirlik, Finans Uzmanlığı, Finansal Danışmanlık, Pazarlama ve Satış Uzmanlığı, Satın Alma Uzmanlığı, Üretim Planlamacılığı, İnsan Kaynakları Uzmanlığı, Yöneticilik, Yönetim Danışmanlığı, Kaymakamlık ve İdari Hâkimlik gibi önemli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.


Psikoloji, insan davranışlarını incelemeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Duyguları, düşünceleri ve davranışlarıyla bir bütün olarak kabul edilen insan, bilim çerçevesinde biyolojik, çevresel, kültürel ve tarihsel bir varlık olarak ele alınır. Gözlene bilir, test edilebilir, tekrarlanabilir ve yanlışlana bilir bilgilerle insan hakkında genellene bilir çıkarımlara ulaşılmaya çalışılır. Psikoloji Bölümü; psikoloji biliminin çeşitli alanlarında uzmanlaşacak ve çalışacak mezunlar vermeyi amaçlar.

PSİKOLOJİDE UZMANLIK

Psikolog olarak çalışmak için 4 yıllık lisans eğitimi alınması zorunludur. Psikolojinin temel uzmanlık alanları arasında; klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, eğitim psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi, deneysel psikoloji, sağlık psikolojisi, nö ro psikoloji, spor psikolojisi ve adli psikoloji vardır.

BÖLÜMÜN TEMEL NİTELİKLERİ VEYA TEMEL AMAÇLARI
• İnsanı anlamak ve insan davranışı alanında bilimsel bilgi üretmek; bilimsel yöntemin öğrenilmesini sağlamak.
• Psikolojinin uygulama alanlarına ilişkin vizyon sağlamak.
• Psikoloji alanında bilimsel araştırma ve projeler yapmak, bilimsel makaleler yayınlamak.
BÖLÜMÜN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ İMKANLARI

Birçok farklı kamu ve özel kurum/kuruluşlarda çalışabilen psikologların çalışma alanlarının geniş olmakla beraber,  lisans eğitimini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra ilgi duyduğu bir alanda yüksek lisans yaparak uzmanlaşmış bir psikoloğun iş bulma şansı daha fazladır. Bu alt dalların en başında gelenler ise klinik psikoloji, sosyal psikoloji, deneysel psikoloji, eğitim psikolojisi bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi, sağlık psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisidir. Trafik psikolojisi ve spor psikolojisi de yeni alt dallar arasında sayılmaktadır.

Psikoloji bölümü mezunlarının başta gelen çalışma alanları;

 1. Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar, devlet hastaneleri ve özel hastaneler
 2. Adalet Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlar
 3. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar, okullar
 4. Psikolojik Danışmanlık merkezleri
 5. Özel Eğitim Merkezleri
 6. Madde bağımlılığı tedavisi veren merkezler
 7. Lisansüstü eğitimine devam edenler için; Üniversitelerin öğretim üyesi ve araştırmacı kadrolarında akademisyen olarak
 8. Eğitimde psikolojik test uygulaması, değerlendirmesi ve raporlanması alanları
 9. Halkla ilişkiler ve insan kaynakları departmanları

 


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; yerel ve uluslararası düzeyde siyasetin teori ve pratiğini anlamaya çalışan, siyasal sistemleri, aktörleri ve davranışları inceleyen iki temel disiplini bir araya getirmektedir. Bölüm, nitelikli öğretim kadrosuyla, istenilen alanlarda uzmanlaşma imkânı sağlayacak kapsamlı bir seçmeli dersler havuzuyla zengin bir eğitim sunmaktadır.
BÖLÜMÜN TEMEL NİTELİKLERİ VEYA TEMEL AMAÇLARI

• Disiplinler arası niteliğe sahip %100 İngilizce, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
eğitimi
• İlgili konu ve sorunlar hakkında uluslararası niteliklerde bilimsel araştırma ve projeler.
• Kapsamlı seçmeli derslerle farklı uzmanlık paketlerinin seçilebilmesinin sağlanması.
• Saygın üniversitelerden mezun olmuş genç, dinamik ve titiz bir akademik kadro.
• Çift anadal ve yandal programları
• Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle değişim programları.
• Yüksek lisans ve doktora programları
• Bölüm bünyesinde bulunan araştırma merkezlerinde staj imkânı

BÖLÜMÜN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ İMKÂNLARI

 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları; Dış İşleri Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı başta olmak birçok bakanlık bünyesinde ve diğer devlet kurumlarının merkez ve taşra birimlerinde, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlarda, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında, düşünce kuruluşlarında ve özel sektörde çeşitli alanlarda çalışabilmektedir.

Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumlarının ve özel firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini hedeflemektedir..  Mezunlarımız  lojistik ve dış ticaret sektörlerinde uzman/yönetici olarak çalışmanın yanında kamu sektöründe kanunların kendilerine tanıdığı tüm meslek sınavlarına girme olanağına sahiplerdir.
BÖLÜMÜN TEMEL NİTELİKLERİ VEYA TEMEL AMAÇLARI:

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Mezunları İş Olanakları
Uluslararası Ticareti ve Lojistiği bilen mezunlar istihdam konusunda birçok mesleğe göre daha şanslıdırlar. Ayrıca uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında yabancı dilin önemli olmasından dolayı bu bölümün eğitim dili ağırlıklı olarak İngilizcedir. İş Olanakları:

Mühendislik Fakültesi


Çağdaş bilim ve teknolojideki gelişmelerde çığır açan, içinde bulunduğumuz bilgi çağını şekillendiren Bilgisayar Mühendisliği Bölümü̈, bütün mühendisliklerin merkezi konumundadır. Bilgisayar Mühendisliği; bilgisayar sistemlerinin yapısını, tasarımını, geliştirilmesini ve bu sistemlerin kullanılmasını içeren mühendislik dalıdır.
Bölümümüz, bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin teorisini tam anlamıyla kavramış, tasarım ve yaratıcılığı seven, kendini sürekli yenileyebilen ve insanlık için faydalı çözümler üretebilen bilgisayar mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

BÖLÜMÜN TEMEL NİTELİKLERİ VEYA TEMEL AMAÇLARI
Bölümümüzde öğrencilere sağlamayı amaçladığımız katkılar:

BÖLÜMÜN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ İMKÂNLARI
Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı günümüzde Bilgisayar Mühendisleri;
• Akademide ya da özel şirketlerin araştırma bölümlerinde yapay zekâ, makine öğrenmesi, ağ yönetimi, güvenlik ve veri tabanı yönetimi gibi çeşitli disiplinlerde araştırmacı olarak,
• Bilgisayar donanımı ve yazılımı üreten/pazarlayan firmalarda ve şirketlerin bilgi-işlem merkezlerinde; veri yönetmeni, yazılım uzmanı ve satış-destek mühendisi olarak,
• Çeşitli Bankalar, Holdingler, büyük ölçekli sanayi kuruluşlarında, yazılım şirketlerinde; AR-GE mühendisi, tasarım mühendisi, iletişim-ağ mühendisi ve web tasarımcısı olarak çalışabilirler.


Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik (EE) Mühendisliği) Bölümü, nitelikli olan öğrencileri elektrik mühendisliğinin bütün dallarında teknolojik ilerlemelere ve atılımlara açık beceriler kazandırarak İngilizceye hakim mühendisler yetiştirrmeyi amaçalamıştır.

Bu amaca hizmet eden akademik kadromuz yurtdışında ve ülkemizin saygın üniversitelerinde eğitim görmüş haberleşme, sinyal işleme, gömülü sistemler, elektrik makineleri ve yüksek gerilim konularında bilimsel araştırma ve iyi eğitim verme performansları ile öne çıkmaktadırlar.

Programın Amacı

Elektrik-Elektronik mühendisleri yetiştirmek


İnşaat Mühendisliği, şehirleşmenin gerektirdiği bütün ihtiyaçları temin eden ve karşılayan mühendislik dalıdır. İnşaat Mühendisliği Bölümü̈; Yapı, Yapı Malzemesi, Yapı İşletmesi, Mekanik, Ulaştırma, Geoteknik ve Hidrolik Ana Bilim Dallarından oluşur. Bölüm eğitim ve araştırmaya yönelik mühendislik mekaniği, yapı malzemeleri, ölçme bilgisi ve yapı mekaniği için gerekli ekipmanlarla donatılmıştır.
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği laboratuvarları ilgili müfredatın belli bir yüzdesini karşılayabilecek şekilde geliştirilmiştir. Laboratuvarlar lisans ve yüksek lisans araştırmalarında ve sanayiye danışmanlık hizmetlerinde kullanılmaktadır.
Öğrencilere, belirli konularda bilgilerini arttırmak için teknik seçmeli dersler sunulur. Öğrenciler, son sınıf son dönemlerinde CO-OP eğitim programına tabi olurlar. CO-OP Eğitimi; öğrencilerimizin, öğrenimlerinin 8. Yarıyılında (Bahar) yurtiçinde veya yurtdışında akredite edilmiş ve kendileriyle protokol imzalanmış çeşitli endüstrilerde yer alan firma, kamu kuruluşu, uluslararası iktisadi örgütler ve diğer ilgili organizasyonlarda fiilen çalışmalarına dayanan bir eğitimdir.


BÖLÜMÜN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ İMKÂNLARI

İnşaat Mühendisleri, Kamu ve özel müessese ve kuruluşlarda görev alabilirler. Genel olarak T.C. Devlet Demiryolları, Karayolları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığında çalışmaktadırlar. Kendi işyerlerini açabilirler. Çeşitli inşaat firmalarına bağlı olarak yurtdışında da çalışabilirler.

Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu


Beslenme ve Diyetetik; yiyeceklerin hazırlanıp masaya gelme aşamasından insan hücresinde kullanılmasına kadar geçen tüm süreçte, insanla besin arasındaki etkileşimi ve ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü̈’nün temel amacı bireylerin ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunmak amacıyla uluslararası standartlara uygun eğitim ve öğretim vermektedir. Ayrıca; besinler, beslenme, diyetetik, yönetim ve diğer alanlarda temel bilgi, bilimsel duruş, mesleki yeterlilik ve liderlik özelliğine sahip, mesleki olarak kendini geliştirmeye açık donanımlı diyetisyenler yetiştirmektir.


BÖLÜMÜN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ İMKÂNLARI

 


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü̈; hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık, yaşlılık ve ağrı durumlarında düzeltici, geliştirici ve fiziksel yetersizliği en aza indirici uygulamaları gerçekleştiren profesyoneller yetiştirmeyi amaçlar. Fizyoterapistlik mesleği, uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak, hastaya özgü tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir.


BÖLÜMÜN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ İMKANLARI
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunları;


Hemşirelik mesleği, empati, estetik sezgi ve özveriyi barındıran, insanı tanıyan, anlayan, bilimsel bilgi üreten, bu bilgiyi kullanan uygulamalı bir bilim ve sanattır. Hemşirelik eğitiminin kalitesi, toplumun aldığı sağlık hizmetinin kalitesini de doğrudan etkilemektedir. Gelecek için iyi yetiştirilmiş hemşireler, ülkemizde sağlık bakımının yeterli ve etkili bir biçimde verilebilmesinde en önemli unsurlardandır. Hemşirelik bölümü̈, yaptığı her uygulamada mesleki etik ilkelerini göz önünde bulundurarak; dinamik, ülke sorunlarına duyarlı, mesleğinde ve iş dünyasında başarılı profesyonel hemşireler yetiştirir.


BÖLÜMÜN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ İMKÂNLARI
Hemşirelik, Dünyada ve Türkiye’de, toplumun çok gereksinim duyduğu, sayısal olarak eksikliği yaşanan ve çok çeşitli alanlarda istihdam edilme olanaklarına sahip bir meslektir. Lisans eğitim programını başarıyla tamamlayanlar; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde,  özel ve resmi sağlık kuruluşlarında, üniversite, devlet hastanesi, okul ve fabrika gibi kurumlarda, aile sağlığı merkezlerinde, yaşlı bakım evlerinde, özel gruplara yönelik (çocuk, yaşlı, özürlü vb.) kurulmuş olan bakım ve eğitim merkezlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda ve acil sağlık hizmetlerinde klinisyen olarak çalışabilmektedirler. Yüksek lisans eğitimini tamamlamış hemşireler alanda çalışmak istediklerinde ‘uzman hemşire’ statüsünde, hemşirelik eğitimi ve araştırma alanında çalışmak istediklerinde ise, öğretim görevli statüsünde  ya da akademik çalışmalar yapmak suretiyle  araştırma görevlisi, öğretim üyesi gibi statülerde üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

Meslek Yüksekokulu


Adalet meslek elemanı mahkemelerde yazı işlerinde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, vatandaşların başvurularının Mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararın uygulanması gibi konularda gerekli işlemleri yürütürler.

Adalet Programı’nı bitirenlere “Adalet Meslek Elemanı” unvanı verilir.

BÖLÜMÜN TEMEL NİTELİKLERİ VEYA TEMEL AMAÇLARI

Adalet Meslek Yüksekokulu'nun temel amaçları;

 1. Kamu kurumları ve özel sektörün hukuk alanında nitelikli hizmet sunumunda görev alan kamu görevlilerini hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olan elemanlar olarak yetiştirmektir.
 2. Adalet hizmetinin topluma etkin biçimde sunulması, hizmetin ifası ile görevli bilgi birikimi ve görev bilinci düzeyi yüksek mezunlar vermektir.

BÖLÜMÜN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ İMKÂNLARI

Mezunlar;

 1.  Mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı,
 2. İcra dairelerinde,
 3. İnfaz kurumlarında çalışabilirler.
 4. Resmi veya özel bankalarda,
 5. Kamu ve iktisadi kuruluşlarında,
 6. Özel iktisadi işletmelerde de iş bulabilmektedirler.

Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin yetiştirilir. İki yıllık eğitim süresince öğrencilere anestezi, yoğun bakım ve ağrı ünitelerindeki uygulamaların teorik ve pratik alt yapısının oluşturulması, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi, kardiopulmoner resüsitasyon konusunda deneyim kazandırılır.
Anestezi Programının mezunlarına ön lisans diploması ve “Anestezi Teknikeri” unvanı verilir.

BÖLÜMÜN TEMEL NİTELİKLERİ VEYA TEMEL AMAÇLARI

Anestezi programının amaçları:

BÖLÜMÜN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ İMKÂNLARI

Mezunlar;


Diyaliz programında, böbrek yetmezliği olan hastalara sağlık hizmeti vermek üzere açılan hemodiyaliz merkezlerinde kullanılan diyaliz makinalarının hastaya uygulanması, kullanımı ve bakımında görev yapacak sağlık elemanı yetiştirilir.

Diyaliz programını bitirenlere “Diyaliz Teknikeri” unvanı verilmektedir. 

 

BÖLÜMÜN TEMEL NİTELİKLERİ VEYA TEMEL AMAÇLARI

 1. Böbrek yetmezliği olan hastalara sağlık hizmeti verebilmelidir.
 2. Diyaliz programında okumak isteyenlerin fen derslerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, insanlarla iyi ilişki kurabilen, hastalara yardımcı olmaktan hoşlanan, sabırlı ve dikkatli kimseler olmalıdırlar.

 

BÖLÜMÜN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ İMKÂNLARI

Mezunlar;

 1. Diyaliz teknikerleri tüm resmi ve özel sağlık kurumlarındaki diyaliz merkezlerinde,
 2. Hastane ve sağlık ocaklarında iş bulma imkânına sahiptirler.

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahalelerini yaptıkları hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan, ekiple işbirliği içinde çalışabilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektedir.
 22.05.2014 tarihli resmi gazete yayınındaki görev yetki ve sorumlulukları yerine getirebilecek eğitim verilmektedir.
Mezunlar, İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik) unvanını almaktadırlar.

BÖLÜMÜN TEMEL NİTELİKLERİ VEYA TEMEL AMAÇLARI

 1. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi durumdaki hasta ve yaralılara güncel ve bilimsel ilk ve acil yardım uygulamalarını yapabilmelidir.
 2. Gerektiğinde bu hasta ve yaralıların ambulanslarla güvenli ve hızlı bir şekilde sağlık kurumlarına ulaşmalarını sağlayabilmelidir.
 3. 22.05.2014 tarihli resmi gazete yayınındaki görev yetki ve sorumlulukları yerine getirebilmelidir.

 

BÖLÜMÜN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ İMKÂNLARI

Mezunlar;

 1. 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansları ve özel ambulans hizmetlerinde,
 2. Üniversite, devlet ve özel hastanelerin acil servislerinde, çalışabilirler.

2016-2017 Taban Puanları


Ücretler


2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı Lisans Programları Öğrenim Ücretleri


Öğrenim ücretinin peşin ödenmesi halinde %5 indirim uygulanır. ( Peşin ödeme dışında ödemelerde anlaşmalı banka kartlarına en fazla 10 taksit yapılabilmektedir. )

 

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM KONTENJANLARIFAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / BÖLÜM
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı
 Kontenjan Tam Burslu % 50 Burslu % 25 Burslu Ücretli
EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 90 9 5 6 70
Sınıf Öğretmenliği 50 5 5 40 0
İngilizce Öğretmenliği 40 4 12 24 0
Okul Öncesi Öğretmenliği 40 4 4 20 12
Özel Eğitim Öğretmenliği 40 4 4 12 20
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Görsel İletişim Tasarımı 30 8 22 0 0
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 70 7 5 10 48
Mimarlık 70 7 8 20 35
HUKUK FAKÜLTESİ 
Hukuk 150 15 7 15 113
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme  20 3 17 0 0
İktisat 20 2 18 0 0
Psikoloji 90 9 4 9 68
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  (İng) 36 5 8 18 5
Uluslararası Ticaret ve Lojistik  (İng) 30 3 27 0 0
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği (İng) 30 13 17 0 0
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng) 30 3 24 3 0
İnşaat Mühendisliği (İng) 44 5 11 20 8
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 
Beslenme ve Diyetetik 70 7 5 5 53
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 80 8 4 5 63
Hemşirelik 70 7 5 5 53
MESLEK YÜKSEKOKULU
Adalet (SGK*) 31 3 2 3 23
Adalet (YGSK**) 29 3 1 2 23
Anestezi (SGK*) 31 3 2 3 23
Anestezi (YGSK**) 29 3 1 2 23
Diyaliz Programı (SGK*) 21 2 2 2 15
Diyaliz Programı (YGSK**) 19 2 1 2 14
İlk ve Acil Yardım (SGK*) 36 4 2 3 27
İlk ve Acil Yardım (YGSK**) 34 3 2 2 27

* - SGK: Sınavsız Geçiş Kontenjanı
** - YGSK: YGS Sınav Puanı ile giriş kontenjanı

Barınma


Uluslararası İmkanlar


Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin amacı, öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğini uluslararası boyutlara ulaştırmaktır. Bununla birlikte daha ileri kurumsal inşa edilmesine zemin hazırlamak, bu değişim hareketliliğinin sayısını ve kalitesini önemli ölçüde artırmaktır.

Uluslararası İlişkiler Ofisimiz, diğer ülkelerde dahil olmak üzere, Avrupa'dan gelen üniversite temsilcileri ile ileride yapılabilecek karşılıklı anlaşmalar için ön görüşmeler yapmaktadır. Ayrıca üniversitemizi hem uluslararası hem de ulusal ilgili konferans ve seminerlerde temsil etmeyi sürdürmektedir.

Erasmus programı kapsamında, öğrencilerimiz bu programa bağlı Avrupa Üniversitelerinde 3 aydan 12 aya kadar değişen sürelerle öğrenim görme fırsatı bulabilmektedir. Bugüne kadar Erasmus programı dahilinde aşağıdaki anlaşmalarımız mevcuttur.

Halen bir çok üniversite ile bir sonraki yıl "Erasmus for All" adı altında yenilenecek olan program için anlaşma çalışmalarımız devam etmektedir.

Anlaşma yaptığımız diğer üniversiteler

Balkan Universiteleri

Amerika Üniversiteleri

Afrika Üniversiteleri

Burs Olanakları


Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere ÖSYM’ye bildirilen kontenjanın %20’si oranındaki öğrenciye %100, %50 ve %25 öğrenim bursu uygulanır.
Üniversitemizden burs alan öğrencilerin devamsızlık yapmamaları ve disiplin cezası almamaları şartıyla hazırlık sınıfı dahil normal öğrenim süresince bursları kesilmez. Normal öğrenim süresinde mezun olmayan öğrencilerden o yıl geçerli olan ders ücreti alınır.

Sanat, Kültür ve Spor Alanında Milli Sporcu Bursu

Sanat, kültür veya spor alanında Üniversiteyi başarı ile temsil eden öğrencilere Mütevelli Heyet'çe belirlenen tutar ve sayıda Sanat, Kültür ve Spor Bursu verilir. Bu kapsamda Milli Sporcu olanlara (son iki yılda milli olduklarını ilgili federasyonlarca belgelemeleri şartıyla) %100öğrenim bursu verilir. Dünya, Olimpiyat, Avrupa, Türkiye şampiyonu olanlara her yıl 8 ay boyunca sırasıyla 600, 500 ve 400 TL nakit burs verilir ve öğrenim ücreti alınmaz.

Türkiye Genelinde İlk 10.000 Puan Sıralamasına Giren Öğrencilere Burs ***(Ek puanla derece yapanlar hariç)

Türkiye genelinde; LYS sıralamasında ilk 10.000'e giren öğrencilere derslere devam ettiği, disiplin cezası almadığı müddetçe, hazırlık sınıf olan birimlerde 5 yıl, diğer birimlerde 4 yıl süre ile öğrenim ücreti alınmaz ve 8 ay boyunca aşağıda belirtilen miktarda burs verilmesine,
Gaziantep Erdem Eğitim Kurumlarından mezun olup, ÖSYS, Yatay ve Dikey Geçiş ile üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere %20
Kardeş indirimi (Kardeşler birlikte öğrenim gördüğü müddetçe) %20
Şehit ve Gazi Çocuklarına %50 burs indirimi uygulanır.
Engelli öğrencilere ( en az %50 raporlu ) %50 burs indirimi uygulanır. (Görme ve İşitme hariç)

 

Burs alan öğrencinin bursu Fakülte/Yüksekokulun asgari eğitim süresince devam eder. Yani hazırlık sınıfı olan birimlerde 5 yıl, hazırlık sınıfı olmayan birimlerde 4 yıl burs kesilmeden devam eder. Kardeş indirimi için her yıl müracat edilmesi gerekmektedir.

 

Gaziantep


Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük, Türkiye'nin ise 6. büyük kenti olan Gaziantep, nüfusu, ekonomik potansiyeli ve Büyükşehir statüsü ile bir metropol görünümündedir. Anadolu'nun ilk yerleşim alanlarından birisi olan, Kalkolitik, Paleolitik, Neolitik, Hitit, Mitani, Asur, Pers, Büyük İskender, Selevkoslar, Roma, Bizans, İslam, Türk-İslam, Osmanlı dönemlerini yaşayan Gaziantep, bu dönemlere ait eserleri günümüze kadar taşımıştır. İlk uygarlıkların doğduğu Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunuşu, güneyden ve Akdeniz'den doğuya, kuzeye ve batıya giden yolların kavşağında oluşu, Tarihi İpek Yolu'nun buradan geçmesi uygarlık tarihine ve bugüne yön vermiş olup, ayrıca her dönemde kültür ve ticaret merkezi olma özelliğini korumuştur.

Gaziantep ve çevresi tarihte ilk uygarlıkların doğduğu, Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunmaktadır. Bu nedenle Gaziantep, tarih öncesi çağlardan beri insan topluluklarına yerleşme sahası ve uğrak yeri olmuştur. Eski kent, bugünkü Gaziantep'in 12 km. kuzeybatısında şimdiki Dülük Köyünde bulunmaktadır. Yapılan arkeolojik araştırmalarda taş, kalkolitik ve bakır dönemlerine ait kalıntılara rastlanmış olması, yörenin Anadolu'nun ilk yerleşim alanlarından birisi olduğunu göstermektedir. Bir süre Babil İmparatorluğu'nun egemenliğinde kalan Gaziantep, M.Ö. 1700 yıllarında Hitit Devletinin bir kenti olmuştur. ' DÜLÜK' şehri ise Hititlerin önemli bir dini merkezi olduğundan ayrı bir önem taşımaktadır.

Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden Belkıs/Zeugma gibi birçok antik yerleşim alanlarının kalıntıları da günümüze kadar ulaşmıştır. Selçuklular, Memluklular ve Osmanlılar dönemlerinde çok sayıda cami, medrese, han ve hamam yapılmış, kent aynı zamanda üretim, ticaret ve el sanatları yönünden de ilerlemiştir. Günümüzde dahi bu han ve hamamlar işlevliğini korumakta, ticaretin ve özellikle de eşine rastlanmayan zengin el sanatlarının yaşatıldığı yerler olarak faaliyetini sürdürmektedir. Bu dönemin mabetleri ise bütün ihtişamıyla varlığını korumakta olup, halkın ibadet ihtiyacını karşılamaktadır.

I. Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler ve Fransızlar tarafından işgal edilen Gaziantep ve yöresi, akıllara durgunluk veren savunması ve eşsiz kahramanlığı ile bütün dünyada hayranlık uyandırmıştır. T.B.M.M. Antep'e bu başarısından dolayı 8 Şubat 1921 tarihinde 'GAZİ' lik unvanı vermiştir. Bu dönemin izlerini hâlâ görmek mümkündür.

Coğrafi yönden GAP'ın giriş kapısı, sanayisi ve ticari hacmi ile GAP'ın merkezi olan Gaziantep, ekonomik yönden çevresindeki birçok ili etkisi altında tutmaktadır. ¼'ü tarıma elverişli ovalardan oluşan ve bir bölümü Fırat nehrinin sularıyla sulanan Gaziantep; Antepfıstığı, zeytin, pamuk, üzüm, kırmızıbiber keten gibi ekonomik değeri yüksek sanayi bitkileri ile mercimek, buğday ve arpa gibi hububat ürünleriyle zengin bir tarım yöresidir. Ayrıca; Gaziantep Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin tüm ürünlerinin işlendiği, iç ve dış pazara sunulduğu bir sanayi ve ticaret merkezidir. IV tane Organize sanayi bölgesi, birçok sanayi alanları küçük sanayi siteleri ve serbest bölgesi ile ekonomi ve sanayide çok önemli bir noktadadır. Tüm dünya mutfakları arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan, seneler boyunca geleneklerinin ve yöresel özel damak lezzetinin zenginliğini koruyan Gaziantep Mutfağı, Gaziantep Turizmi'nde önemli bir yere sahiptir.

Gaziantep, Kurtuluş Savaşı hatıraları, zengin tarihi ve kültürel çevresi, hizmete giren otoyolu, bölgenin ihtiyacı olan uluslararası havaalanı, GAP'ın kapısı durumundaki konumu, halâ önemini yitirmeyen tren garı, leziz yemekleri, zengin el sanatları, mozaikleri, camileri, kaleleri, antik kentleri, ören yerleri, hanları, hamamları, kastelleri, türbeleri, kiliseleri, yaylaları, ovaları, gezi ve mesire yerleri, adını verdiği baklavası ve fıstığı, sanayi tesisleri, ticari canlılığı ve diğer yönleri ile turizmin son yıllarda adından söz ettirdiği önemli merkezlerden birisidir.

İlçeler: Gaziantep Büyükşehir Statüsünde Metropol bir kent olup üç tanesi merkezde olmak üzere toplam 9 ilçesi bulunmaktadır. Bunlar; Şahinbey(Merkez), Şehit Kamil(Merkez), Oğuzeli (Merkez), Nizip, İslâhiye, Araban, Yavuzeli, Nurdağı, Karkamış.