Yeni Patent Kanununun Getirdikleri Tartışıldı

Yeni Patent Kanununun Getirdikleri Tartışıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Hukuk Fakültesi ve Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) iş birliği ile organize edilen “Sınai Mülkiyet Kanununun Getireceği Yenilikler ve Muhtemel Sorunlar” konulu sempozyum HKÜ’de tartışıldı.

Sempozyuma; HKÜ Rektör Yardımcısı M. Prof. Dr. Hanifi Aslan, HKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Türk Patent Enstitüsü Markalar Daire Başkanı Dr. Elif Betül Akın, çok sayıda akademisyen, marka ve patent vekili, avukat ve öğrenci katıldı.

Çıkarılan Bir Kanunun Çeşitli Aksaklıklar Nedeniyle Güncellenmesi ve Yeni Şartlara Uydurulması Son Derece Önemli

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hanifi Aslan: “Ekonomide işlerin düzgün ilerlemesi için mülkiyet hakları son derece önemlidir. Bu haklardan birisi de Sınai Mülkiyet Haklarıdır. Hakların korunması, bu haklara sahip olan kişilerle münasebetlerin düzgün bir şekilde yürüyebilmesi için yasal bir yapının oluşturulması gerekir. Bütün kanunların çok sık değişmesi de arzu edilmez. Ancak daha önceden çıkarılan bir kanunun çeşitli aksaklıklar nedeniyle güncellenmesinin ve yeni şartlara uydurulmasının, aksaklıkların giderilmesi sebebiyle önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

 “Sınai hak sahibi olabilmek için işletmemiz olması gerekmez, herkes patent sahibi olabilir

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısına ve yürürlükte olan Kararnamelerle getirilen düzenlemelere ilişkin sorunlar hakkında görüşlerini açıklayan HKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Kayıhan: “Süreç içerisinde sıkıntılı durumlarla karşılaşıldı. Bu karışıklığı gidermek ve hakları korumak için, özellikle kanun hükmünde kararname ile ceza hükmü verilemez düşüncesinden hareketle, markalar alanında ceza hükümlerini öngören hükümler ve yasalar çıkmaya başladı. Yılbaşından önce yasallaşması umulan bu kanun tasarısı; özellikle markalar, patent ve endüstriyel tasarım gibi alanları tek çatı altında düzenlemeyi amaçlayan bir kanundur. Sınai hak sahibi olabilmemiz için ise işletmemiz olması gerekmez. Herhangi bir kimse de patent ve marka sahibi olabilir” diyerek hazırlanan kanun tasarısının önemini dile getirdi.

Sınai Mülkiyet Hakları Giderek Önem Kazanıyor

Sınai mülkiyet haklarının giderek önem kazandığına dikkat çeken Türk Patent Enstitüsü Markalar Daire Başkanı Dr. Elif Betül Akın: “Sınai Mülkiyet Haklarının teşvik edilmesi, daha etkin korunması için etkin işleyen hukuki mekanizmalar yapılmasını önemsiyorum. Bizim hukuki mekanizmalarımız artık eskimeye başladı. Yenilik gerektiği düşüncesiyle bu tasarıyı hazırlamaya başladık. Tasarım sürecinde akademisyenler, iş dünyası, marka ve patent vekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, kısacası tüm paydaşlarımızla yoğun mesailer sarf ettik. 369 maddeden oluşan mevzuatı, 165 madde altında birleştirdik. Mevzuatı sadeleştirmeyi ve tek bir çatı altında toplamayı amaçladık. Tasarı toplam 193 madde içeriyor. Ancak bunların bir kısmı da Türk Patent Enstitüsü’nün kurumsal yapısıyla ilgilidir. Kanun tasarısı 5 kitaptan oluşuyor. Tasarı kapsamında; sınai mülkiyet haklarının daha etkin korunmasına, ülkemizin daha nitelikli sınai mülkiyet yapısına geçmesine, süreçlerin basitleştirilmesine ve vatandaşlarımız için bürokrasinin mümkün olduğunca azaltılmasına, uluslararası mevzuatlara uyum sağlanmasına yönelik çok önemli düzenlemeler yaptık” dedi.

“Son 5 Yıldır Avrupa’ da Birinci Sıradayız”

Akın konuşmasının devamında; “2015 yılında ülkemiz 40 bin tasarım başvurusunun yapıldığı bir ülkeydi ve Avrupa’da ikinci durumdaydı. 110 bin marka başvurusuyla son 5 yıldır Avrupa’da birinci sıradayız. Patent başvuruları da her geçen gün artıyor. Yüzde yirmi oranında bir artış gözlemliyoruz” diyerek önemli verileri konuklarla paylaştı.

Açılış konuşmalarının ardından Türk Patent Enstitüsünün “Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısının Getireceği Yenilikler” başlıklı sunumu ile Tasarının mevcut düzenlemelerden farklı olarak getireceği düzenlemeler hakkında Türk Patent Enstitüsü avukatı Gökhan Ergül önemli bilgiler verdi.

İki oturumda yapılan sempozyumun birinci oturumda Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rıza Ayhan başkanlığında, Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hayrettin Çağlar “Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısının Marka Tescil Süreci, Mutlak ve Nispi Tescil Engelleri Açısından Değerlendirilmesi” adlı tebliğini, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hayri Bozgeyik “Amaçları Açısından Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Koruması” adlı tebliğini, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden “Patentlerin Hükümsüzlüğü Bakımından Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı” adlı tebliğini sundu. İkinci oturumda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Kayıhan başkanlığında, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Arzu Tuncer “Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısında Marka Hakkının Cezai Koruması” adlı tebliğini, Ahi Evran Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kan ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kan  “Türkiye’de Coğrafi İşaretlerle İlgili Uygulamada Yaşanan Sorunlara Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Çerçevesinden Bir Bakış” adlı tebliğini, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gül “Marka Hakkına Tecavüz Davasında Tescilli Marka Savunması” adlı tebliğini ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Tamer Bozkurt “Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı ile Karşılaştırmalı Olarak Patentte Zorunlu Lisans” adlı tebliğini sundu.

Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili Kanun Tasarısının birçok yönden değerlendirildiği sempozyum, konuşmacılara teşekkür belgesinin takdim edilmesiyle sona erdi.