1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

b.1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 

Program Hakkında

Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

 

Proje Süresi

  • Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
  • Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

 

Kimler Başvurabilir
 

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

     • Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)

     • Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır. Özel kuruluşun yer aldığı projelerde (*) proje yürütücüsünün, programın son başvuru tarihinden önce en az altı ay süresince ilgili özel kuruluşta çalışıyor olması gerekir.

Proje yürütücüsü ve araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir
 

 

 

Başvuru Tarihi

Belirli bir zaman aralığı bulunmamakla birlikte açılan çağrılara göre değişmektedir.

 

Proje Bütçesi

  • 2014 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

                 Küçük Ölçekli projeler  : 500.000 TL’ye kadar
                 Orta Ölçekli projeler    : 500.001 – 1.000.000 TL
                 Büyük Ölçekli projeler  : 1.000.001 – 2.500.000 TL

  • Talep edilebilecek toplam makine-teçhizat, hizmet alımı ve burs miktarlarının üst sınırları, çağrı özelinde belirlenerek çağrı duyurularında ilan edilen tutarları aşmamalıdır.
  • Proje bütçe kalemleri arasında projenin özelliğine bağlı olarak dengeli bir dağılım gözetilir.
  • Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin % 50’si TÜBİTAK tarafından karşılanır.
  • Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
  • Proje yürütücüsü, araştırmacı ve proje danışmanlarına 2014 yılında ödenebilecek PTİ üst limitleri aşağıdaki gibidir:

                 Proje yürütücüsü için : 2.000 TL/ay
                 Proje yöneticisi için    : 2.500 TL/ay
                 Araştırmacı için         : 1.000 TL/ay
                 Danışman için           : 1.500 TL/yıl (Araştırmacıların toplam alacağı PTİ miktarı, proje yürütücüsünün alacağı toplam PTİ’yi geçmemek üzere, projeye yapacakları katkı oranları dikkate alınarak hesaplanır.)

 

Detaylı Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
 

 

   http://tto.hku.edu.tr/images/1003.jpg