2013-2014 Uluslararası Öğrenci Alım İlanı

2013-2014 Uluslararası Öğrenci Alım İlanı

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ İLANI

 Üniversitemiz 2013-2014 Eğitim – Öğretim yılı Güz döneminde Lisans Programlarına Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlara Uluslararası Öğrencilerin Yerleştirme ve Sınav Yönergesi hükümleri uyarınca uluslararası öğrenci statüsünde kabul edilecek öğrenciler için gerekli belgeler ile kontenjanlar belirtilmiştir.

Öğrenim ücretinin 1000$’ı yatırıldıktan sonra kabul mektubu gönderilecektir. Geriye kalan ücret ise kayıt sırasında tahsil edilecektir. Öğrenci geçerli mazereti nedeniyle kayda gelmediği takdirde yatırmış olduğu 1000$’ın sadece yarısı (500$)iade edilebilecektir.

 

Below are the required documents for the admission of international students to Undergraduate Programs in accordance with The Regulations for the Admission of International Students to Undergraduate and Graduate Programs for the Fall Semester, Academic Year 2013 – 2014, and quotas of the programs. 

Following an initial payment of $ 1000, the letter of acceptance will be sent.  The remaining  amount will be deposited during registration.  If the candidate fails to register but has a valid reason, only half of the deposit will be returned.

I.2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

I. DEPARTMENT QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENTS FOR FALL SEMESTER,
ACADEMIC YEAR  2013 – 2014

Programın Adı

Name of Programme

Kontenjan
Quota

Türkiye Burslusu Kontenjanı Türkiye Scholarships' Quota

Eğitim Fakültesi

Faculty of Education

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Guidance and Psychology Counseling

10

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Faculty of Fine Arts and Architecture

 

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Interior Architecture and Environmental Design

10

Mimarlık

Architecture

10

 2

Hukuk Fakültesi

Faculty of Law

 

 

Hukuk Fakültesi

Faculty of Law

10

İktisadi  İdari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi

Faculty  of  Economics
Administrative and Social Sciences

 

 

Ekonomi

Economics

10

İşletme

Business Administration

10

Psikoloji

Psychology

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Political Science and International Relations

10

2

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

International Trade and Logistic

10

2

Mühendislik Fakültesi

Faculty of Engineering

 

 

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Computer Engineering (English)

10

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Electrical & Electronic Engineering (English)

10

2

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

Civil Engineering (English)

10

2

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

School of Health Sciences

 

 

Beslenme ve Diyetetik

Nutrition and Dietetics

10

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Physiotherapy and Rehabilitation

10

Hemşirelik

Nursing

10

 

II. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

II. TUITION FEES FOR INTERNATIONAL STUDENTS – FALL SEMESTER, ACADEMIC YEAR 2013-2014

Fakülte ve Bölümler

Öğrenim Ücreti

Faculties And Departments

Tuition Fee

Hazırlık Sınıfı 

4.500 $

Preparation Class

4.500 $

Hukuk Fakültesi

5.000 $

Faculty of Law

5.000 $

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

5.000 $

Faculty  of  Economics Administrative and Social Sciences

5.000 $

Mühendislik Fakültesi

5.500 $

Faculty of Engineering

5.500 $

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

5.500 $

Faculty of Fine Arts and Architecture

5.500 $

Eğitim Fakültesi

4.500 $

Faculty of Education

4.500 $

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

4.500$

School of Health Sciences

4.501$

 

III.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE SAYILANLAR

III. ELLIGIBLE STUDENTS

·      Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler

·      Those who

* graduated or are expecting to graduate from  high school

* bear Turkish citizenship by birth and are authorized to renounce their citizenship by the Ministry of Interior Affairs, and their minor children are registered on the Renouncement Certificate and who can issue a document with reference to the use of legal rights in accordance with the Turkish Citizenship Law

·       Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular.

·      Those bearing Turkish citizenship as part of their dual citizenship (from a foreign origin)

·      TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil).

·      Turkish citizens who completed their high school education in a foreign country except for TRNC (including those who completed their high school education in a Turkish high school in a foreign country except for TRNC)

·      KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

·      TRNC citizens residing in TRNC who completed high school with GCE AL examination scores and those who registered a high school in other countries between 2005-2010 to receive the GCE AL examination scores.

 

 

IV. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE SAYILMAYANLAR      

IV. INELIGIBLE STUDENTS

·      Türkiye'de disiplin suçu nedeniyle bir yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası alanlar,

·       Students expelled from a Turkish university due to a disciplinary offense 

·      T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar,

·       Turkish citizens who completed their whole    high school education in Turkey

·      KKTC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC ’de tamamlayanlar,

·       TRNC citizens who completed their whole  high school education in TRNC

·      T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC’de tamamlayanlar,

·       Turkish citizens who completed their whole high school education in TRNC

·      KKTC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar,

·       TRNC citizens who completed their whole high school education in Turkey

 

V. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

V. ADMISSION REQUIREMENTS

1)   Uluslararası öğrenci başvuru formu (Üniversitemizin web sayfasından ulaşabilirsiniz)

1)   Student Application Form  (available from the university’s website)

2)   Kendi ülkelerinde yapılan, yükseköğretime giriş sınavlarına ait sonuç belgesi fotokopisi (sınav yapılmayan ülkelerde lise bitirme notları dikkate alınacaktır).

2)   A copy of the exam results document showing that the student has qualified for higher education in his/her own country,

3)   Lise diploması ya da mezun olabilecek durumda olduğunu gösteren belge. 

 

3)   The High School Diploma, or an official document declaring that the student is eligible for graduation from high school, 

4)   Okuduğu lise veya dengi okuldaki Not Durum Belgesi (transkript) fotokopisi.

 

4)   A copy of the student’s educational record (grade transcript) from the student’s high school or equivalent institution, 

5)   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olup, orta öğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirenler için GCE AL sınav sonucunu gösteren belge.

 

5)   For students applying as a Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) citizen, documentation of the completion of high school is required, including certification of the applicant’s GCE AL exam results,

6)   Pasaport fotokopisi.

 

6)   A photocopy of the student’s passport, 

7)   Bir adet vesikalık fotoğraf.

 

7)   1 photo (passport size).

 

NOT:

P.S

Bu belgeler Uluslararası Öğrenci Başvuru Formu ile beraber internet üzerinden gönderilecektir.

 

These documents are to be sent online together with the student application form. 

 

 

VI. KAZANAN ADAYLARIN KAYIT OLURKEN 
GETİRECEKLERİ BELGELER

VI. REQUIRED DOCUMENTS FOR REGISTRATION

1)   Pasaport fotokopisi (Noter tasdikli),

1)   A photocopy of the applicant’s passport (verified by a notary)

2)   Diploma aslı (Noter tasdikli/yurtdışındaki yetkili Türk temsilcilikleri tarafından onaylanmış) veya henüz diplomasını almamış olan adayların liselerinde belli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi bir belge,

2)   The original diploma (verified by a notary or the Turkish Representatives in a  foreign country);  for those who do not have a diploma yet please submit  a formal document indicating the certain date of graduation from senior high school.

3)   Lise diplomaları için T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınabilecek Denklik Belgesi,

3)   For the High School diploma, an equivalent certificate which can be received from the Turkish Ministry of Education or Turkish Embassy in the applicant’s country,

4)   Not belgesi aslı (Noter tasdikli/yurtdışındaki yetkili Türk temsilcilikleri tarafından onaylanmış),

4)   The original transcript (certified by a notary or Turkish Representatives in the applicant’s country),

5)   Ülkesinin yetkili sağlık kurumlarınca onaylı, öğrencinin bulaşıcı hastalık taşımadığı ve tedavisi zor ya da imkânsız herhangi bir hastalığı bulunmadığını” gösteren sağlık raporu,

5)   A Medical Report verified by an authorized health institutions in the applicant’s country, showing that “the student does not have any contagious diseases that are difficult or impossible to treat.

6)   Öğrencinin ülkesindeki yetkili Türk temsilciliğinden alacağı Öğrenim Vizesi belgesi,

6)   The Educational visa received from the authorized Turkish Representatives in the applicant’s country,

7)   Ülkesindeki konsolosluktan onaylı 90.000 TL değerinde teminat mektubu

7)   A Letter of guarantee of 90.000 TL received from the consulate in the country.

8)   6 Adet fotoğraf,

8)   6  photos (passport size)

9)   Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.

 

9)   The bank receipt showing payment of tuition fee.

10)             Öğrenci, başvuru sırasında yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Tüm belgeler onaylı kopya olmalıdır. Üzerinde orijinal mühür ve imza olmayan fotokopi, faks veya e-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez. Ayrıca, tüm belgeler Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

 

10) This application will not be taken into consideration unless accompanied by all required information and documents. All the documents have to be verified. Unsigned and unverified photocopies, and documents sent via fax machine or e-mail are not accepted.

11)             Kayıt için istenilen evrakların eksiksiz olması halinde, öğrencilerin öğrenci işleri müdürlüğü tarafından kayıtları yapılır.

 

11)This application will be processed by the Registrar’s Office as long as it is accompanied by all required information and documents.

12)             Üniversitemize kayıt yaptıracak bütün öğrencinin Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtları yapılacak olup, Sigorta Primleri 6111 sayılı yasa gereğince öğrenci tarafından karşılanacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek prim yaklaşık 70$ karşılığı TL'dir.

 

12) Registration with the Social Security Institution will be undertaken for all upcoming students, and insurance premiums will be covered by the student himself/herself, in accordance with law # 6111. The premium to be paid to the Social Security Institution is approximately $70. 

 

NOT:

P.S.

Kabul Mektubu eline ulaşmayan adaylar  06 Eylül 2013 tarihinden sonra oidb@hku.edu.tr  e-posta adresinden ulaşabilirler.

Please contact us at oidb@hku.edu.tr  as of 6th September 2013  if “Letter of Acceptance” has not reached you.

 

 

VII. BAŞVURU ÜCRETİ

VII. APPLICATION FEE

Başvuru ücreti alınmamaktadır.

No application fee is required.

 

VIII. SON BAŞVURU TARİHİ

VIII.LATEST DATE FOR APPLICATIONS

31 Ağustos 2013

31 August, 2013

 

IX. ÖĞRENCİ ALINACAK ÜLKE, SINAV VE PUANLAR

IX.APPROVED COUNTRIES, EXAMS AND SCORES

ÜLKE/SINAV PUAN
Afganistan Baccalauria / Baccalaureate Certificate   
Arnavutluk Dëftesë Pjekurie / Certificate of Maturity   
Cezayir Baccalauréat  Asgari puan: 11
Azerbeycan Svidetel'stv/o Srednem Obrazovanii / Secondary School Leaving Certificate  Asgari puan: 3
Bosna Hersek Svedocanstvo Svjeduzha o Zarsenom Obrazovanji / Maturska Svjedodzba   
Bosna Hersek Report Cards   
Bulgaristan Diploma za Zavarsheno Sredno Obrazavonie   
Orta Afrika Cumhuriyeti Central African Republic Baccalaureat  Asgari puan: 11
Orta Afrika Cumhuriyeti Baccalauréat / Diplôme de Bachilier de l’Enseignement du Second Degré   
Orta Afrika Cumhuriyeti Relevé de notes   
Çad  Chad Baccalaureat  Asgari puan: 11
Hırvatistan Maturatna Svjedodzba / School Leaving Certificate   
Hırvatistan Indeks / Uvjerenje   
Çek Cumhuriyeti Maturitni Zkouška / Maturita   
Mısır The Thanaweya A’ama (General Secondary Certificate) puan belirtilmemiş  
Almanya  Abitur   En fazla : 4
Almanya Abschlusszeugnis der … (Completion Certificate) / Zeugnis der Fachhochschulreife (Certificate of University of Applied Sciences Maturity) / Zeugnis der allgemeinen / fachgebundenen Hochschulreife (Certificate of General/Subject Specific Universi  
Yunanistan Apolytirion / Secondary School Leaving Certificate   
Macaristan Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány / Secondary School Maturity Certificate   
İran  Iranian Diploma  Asgari puan: 15
İranHigh School Diploma / Pre-University Certificate   
İran Transcript of study   
Irak  Baccalauréat examination results   
Ürdün Tawjihi / Certificate of General Secondary Education  Asgari puan: 70
Kazakistan Attestat / Certificate of Secondary Education  Asgari puan: 3
Kuveyt Shahadat-al-thanawia-al-a'ama / General Secondary School Certificate   
Kırgızistan Attestat / Certificate of Secondary Education  Asgari puan: 3
Lübnan Baccalauréat examination results  Asgari puan: 13
Libya Secondary Education Certificate   
Litvanya Brandos Atestatas / Certificate of Maturity  Asgari puan: 70
Makedonya Secondary School Leaving Diploma / Matura   
Karadağ Diploma Record of study  
Fas  Morocco Baccalauréat  Asgari puan: 11
Fas Diplôme du Baccalauréat   
Fas Relevé de notes   
Nijer  Niger Baccalaureat  Asgari puan: 11
Nijer Baccalauréat / Diplôme de Bachelier de I'Enseignement du Second Degré   
Nijer Relevé de notes   
Nijerya Results of West African Examination Council / Nigerian Examination Council examinations (see notes)  JAMP (Joint Admissions and Matriculation Board) Asgari puan: 185
NijeryaNote: The results submitted must be issued by the examining body and not the secondary school.   
Nijerya For applicants who completed WAEC exams in 1991 or later, and for all NECO examinations, these results must now be verified on-line. To permit access to WAEC/NECO results, please provide the following:   
Nijerya WAEC www.waecdirect.org  
Nijerya Copy of the Statement of Results   
Nijerya Examination Number   
Nijerya Examination year   
Nijerya Examination type and month   
Nijerya Card serial number (on the reverse side of the scratch card)   
Nijerya (PIN)   
Nijerya NECO www.neconigeria.org  
Nijerya Copy of the Statement of Results   
NijeryaRegistration number   
Nijerya Examination type and month   
Nijerya Examination year   
Nijerya Personal Identification Number (PIN)   
Umman Thanawiya amma / Secondary School Leaving Certificate   
Pakistan Higher Secondary Certificate /   
Pakistan Intermediate Certificate   
Pakistan Mark sheet   
Filistine Tawjihi / Certificate of General Secondary Education Asgari puan: 70
Romanya Diploma de Bacalaureat   
Suudi Arabistan Tawjihiyah / General Secondary Education Certificate   
Sırbistan Diploma Record of study  
İspanya Bachillerato / Técnico   
İspanya Certificado de estudios   
Sudan School Certificate / puanı belli değil  
Sudan Secondary School Certificate / Higher Secondary School Certificate   
Suriye Baccalauréat / Al Shahada Al Thanawiya / General Secondary Certificate  Asgari puan: 170
Tunisia  Baccalauréat  Asgari puan: 11                                                                           
Tunisia Baccalauréat Relevé de notes  
Türkmenistan Attestat / Certificate of Secondary Education  Asgari puan: 3
Uganda Certificate of Education /puanı yazmıyor   
Uganda East African Certificate of Education / Uganda Cambridge Overseas School Certificate   
Uganda Advanced Certificate of Education / East African Advanced Certificate of Education / Cambridge Overseas Higher School Certificate   
Ukrayna Attestat / Certificate of Secondary Education  Asgari puan: 7
Birleşik Arap Emirlikleri Tawjihiyya / General Secondary Education Certificate   
Almanya Birleşik Krallık General Certificate of Education / General Certificate of Secondary Education / Certificate of Secondary Education / Scottish Certificate of Education / Scottish Qualifications Certificate  GCE –A  2 konudan A seviyesi
Özbekistan Attestat / Certificate of Secondary Education  Asgari puan: 3
Yemen Al Thanawiya / General Secondary Education Certificate   
Yugoslavya Diploma   
Yugoslavya Record of study   
Kosova : Diplome per kryerjen e shkolles se mesmete larte-gjimnazin 5 üzerinden 3
Türkiye :Yabancı uyruklu statüsünde olup Türkiye’deki liselerden mezun  Diploma not ortalaması en az %60
YÖS temel öğrenme becerileri testinden  en az 40
SAT I (Scholastic Aptitude Test) sınavı en az 1000 puan ve en az 550 matematik puanı
ACT (American College Test) sınavı fen (scientific reasoning), matematik (math) ve toplam    (Composite) puan olarak en az 21,
GCE  (General Certificate Education) sınavları en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 3 konuda A seviyesi, bu konularda aldıkları notların ortalaması C ve üzeri
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) diploma notu en az 30,
ABITUR sınavı en fazla 4 puan,
 TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim  olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya,  
NOT :LİSTEDE ADI OLMAYAN ÜLKELERDEN BAŞVURU YAPACAKLARIN KENDİ ÜLKELERİNDEKİ ULUSAL SINAVLARDAN BARAJIN ÜZERİNDE PUAN ALDIKLARINI GÖSTEREN BELGE GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.  

 

 

X.  İLETİŞİM BİLGİLERİ

X. CONTACT INFORMATION

Fakülte / Faculty

e-mail

Telefon Numarası / Telephone Number

 

İktisadi  İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi /  Faculty  of  Economics Administrative and Social Sciences   

 

 

gul.cikmaz@hku.edu.tr

 

0 342 211 8080-1303

 

Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering

 

 

oguz.mercan@hku.edu.tr

 

0 342 211 8080-1205

 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi / Faculty of Fine Arts and Architecture

 

 

hmerve.tatli@hku.edu.tr

 

0 342 211 8080-1242

 

Hukuk Fakültesi  / Faculty of Law               

 

 huseyin.akbulut@hku.edu.tr   

 

0 342 211 8080-1334

 

Eğitim Fakültesi / Faculty of Education

 

 

perihan.dogan@hku.edu.tr

 

0 342 211 8080-1237

 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / School of Health Sciences

 

asiye.golpek@hku.edu.tr

 

0 342 211 8080-1405

 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü  / Offıce of Student Affaırs

 

oidb@hku.edu.tr        

0 342 211 8080’den 1104-1105-1128-1129