2018-2019 Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları

2018-2019 Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları

Üniversitemize 2018-2019 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Ön Lisans ve Lisans  Programlarına“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alımı yapılacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru online olarak yapılacaktır. İstenen belgeler taranarak sisteme yüklenerek gönderilecektir.

 • Öğrenci Belgesi
 • Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 • Onaylı müfredat ve ders içerikleri
 • Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi

( Dip not:”İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! “)

 • Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrenciler için, denklik belgesi

GENEL İLKELER

 • Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunan yükseköğretim kurumları yurtdışı yükseköğretim kurumları olarak değerlendirilecektir.

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

 • Üniversitemize yatay geçişler diğer yükseköğretim kurumlarındaki aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarından yapılır.
 • Üniversitemize yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 ( 4 üzerinden 2.27) olması gerekir.
 • İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilir.
 • İlan edilen kontenjan sayısınca asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen kayıt tarihleri içinde kayda gelmeyen asıl adaylar yerine yedeklerin kayıt başvurusu alınır.

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ

 • Üniversitemize yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4.00 üzerinden 2.27) olması gerekir.
 • Birinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları, ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kontenjan kalması durumunda değerlendirmeye alınır.
 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
 • Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, Üniversitemizde yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili birim tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 • Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.
 • (Ek:RG-18/3/2016-29657) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıyatamamlanır.

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜLKEMİZDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ
TC uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ile ilgili olarak;
1.2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilerin,
a)İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb. ) programlar için belirlenen başarı sırasının aranmasına,
b)Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine,
c)Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b)maddelerindeki şartları sağlaması gerektiğine,
2.2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren QS ile Times dünya sıralamasında ilk 500’e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilmesine, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilmesine,
3.TC uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartların aranmamasına karar verilmiştir.
Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Başvurular ilgili birimlerin yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen www.hku.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen ADAYLAR asıl ve yedek adaylar olmak üzere 2 ayrı liste halinde belirtileceklerdir.
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
YATAY GEÇİŞ TARİHLERİ
Başvurular 11 Haziran 2018
Son Başvuru Tarihi 13 Temmuz 2018
Başvuruların değerlendirilmesi 14-16 Temmuz 2018
Başvuru sonuçlarının ilanı 17 Temmuz 2018
Asıl olarak kazananların kayıtları 17 Temmuz-19 Temmuz 2018
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların ilanı 20 Temmuz 2018
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların kayıtları 20 – 23 Temmuz 2018
Derslerin başlaması 24 Eylül 2018

Sağa kaydırın →

PUANLARIMIZ
2017-2018
TABAN PUANLARI
2016-2017
TABAN PUANLARI
2015-2016
TABAN PUANLARI
2014-2015
TABAN PUANLARI
2013-2014
TABAN PUANLARI
2012-2013
TABAN PUANLARI
2011-2012
TABAN PUANLARI
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 262,15252 283,19392 234,881
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 /
TS-1 (2017 ve sonrası)
350,73220 311,66143 272,00159
Özel Eğitim Öğretmenliği YGS-4 /
TS-1 (2017 ve sonrası)
333,66139 332,60738
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık                                      TM-3 294,74064 333,4512 308,05894 288,196 332,253 307,117
Sınıf Öğretmenliği TM-2 283,89036 305,45204 270,46227 231,414
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Görsel İletişim Tasarımı TS-1
TS-2 (2016 ve sonrası)
239,31014 265,41559 246,46693 225,204
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı                                                                     TM-1 229,31800 246,8742 224,83563 202,836 230,990 197,674
Mimarlık MF-4 271,31978 260,28063 235,28812 209,672 233,280 235,029 250457,000 201,739
HUKUK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Hukuk Fakültesi TM-2
TM-3 (2015 ve sonrası)
367,59073 381,53347 341,12088 325,077 336,074 340,754 371805,000
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
İktisat TM-1 201,93179 235,45856 209,18507 203,789 214,914 219,887 203.415 203,976
İşletme TM-1 211,80785 239,73502 208,78175 215,210 215,562 212,217 234.496 203,976
Psikoloji  TM-3 311,32420 331,61314 298,80158 261,718 320,974 286,329
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2
TM-3 (2016 ve sonrası)
234,01043 251,37496 205,77342 222,884 202,645 204,934 203149,000 203,976
Uluslararası Ticaret ve Lojistik TM-1 201,67465 243,94866 236,48068 208,586 202,798 215,072 212861,000 203,976
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 250,97515 239,64829 220,57732 216,961 200,782 239,112 197619,000 201,739
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 246,41456 247,25088 230,47371 228,601 223,641 204,283 241404,000 201,739
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 245,70774 242,79377 222,06373 217,543 216,336 213,645 203021,000 201,739
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Beslenme ve Diyetetik YGS-2 / MF-3 (2017 ve sonrası) 203,64886 270,15503 270,06499 263,271 291,463 379,628 285120,000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 / MF-3 (2017 ve sonrası) 211,44844 264,81463 298,22635 296,043 386,258 409,411 352419,000
Hemşirelik YGS-2 / MF-3 (2017 ve sonrası) 212,64458 285,56412 256,5937 238,379 272,694 270,864 247377,000
MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Adalet YGS-3 218,27475 244,7819 245,49839 253,080
Anestezi YGS-2 221,97756 267,64948 268,221
Diyaliz YGS-2 189,75730 259,93391
İlk ve Acil Yardım YGS-2 258,59025 273,57789 264,06282 Sınavsız Geçiş ile yerleşenlerde puan şartı aranmaz

Sağa kaydırın →

 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ESASINA GÖRE
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ İKİNCİ SINIF ÜÇÜNCÜ SINIF
Yurt İçindeki Üniv. Yurtdışı Üniv. Yurt İçindeki Üniv. Yurtdışı Üniv.
KONT. KONT. KONT. KONT.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 16 8 16 8
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 / TS-1 (2017 ve sonrası) 16 8 16 8
Özel Eğitim Öğretmenliği YGS-4 / TS-1 (2017 ve sonrası) 16 8 16 8
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM 3 24 12 24 12
Sınıf Öğretmenliği TM 2 16 8 16 8
TOPLAM 88 44 88 44
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Görsel İletişim Tasarımı TS 1 / TS 2 (2016 ve sonrası) 16 8 16 8
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM 1 24 12 24 12
Mimarlık MF 4 24 12 24 12
TOPLAM 64 32 64 32
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk Fakültesi TM 2 / TM 3(2015 ve sonrası) 32 16 32 16
TOPLAM 32 16 32 16
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat TM 1 16 8 16 8
İşletme TM 1 16 8 16 8
Psikoloji TM 3 24 12 24 12
Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler TM 2 / TM 3(2016 ve sonrası) 16 8 16 8
Uluslararası Ticaret ve Lojistik TM 1 16 8 16 8
TOPLAM 16 44 88 44
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF 4 16 8 16 8
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF 4 16 8 16 8
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF 4 16 8 16 8
TOPLAM 48 24 48 24
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Beslenme ve Diyetetik YGS-2 / MF-3 (2017 ve sonrası) 24 12 24 12
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 / MF-3 (2017 ve sonrası) 24 12 24 12
Hemşirelik YGS-2 / MF-3 (2017 ve sonrası) 24 12 24 12
TOPLAM 72 36 72 36
MESLEK YÜKSEKOKULU
Adalet YGS 3 24 12
Anestezi YGS 2 24 12
Diyaliz YGS 2 24 12
İlk ve Acil Yardım YGS 2 24 12
TOPLAM 96 48

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu
 • Öğrenci Belgesi
 • Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 • Onaylı müfredat ve ders içerikleri
 • Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi ( Dip not: “İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! “)
 • İlk ve Acil Yardım(Paramedik) bölümü için heyet raporu zorunludur.
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgâh Belgesi (e-devlet)
 • 6 adet fotoğraf
 • Öğrenim ücreti makbuzu

Eksik evrak olduğu takdirde kayıt alınmayacaktır.

Üniversitemize 2018-2019 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Ön Lisans ve Lisans Programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”nin Ek madde 1 kapsamında Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alımı yapılacaktır.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Başvuru online olarak yapılacaktır. İstenen belgeler taranarak sisteme yüklenerek gönderilecektir.

 • Öğrenci Belgesi
 • Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 • Onaylı müfredat ve ders içerikleri
 • Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
 • Daha önce Ek Madde 1 ile geçiş yapmadığına dair onaylı bir belge
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi

( Dip not:”İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! “)

 • Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrenciler için, denklik belgesi 

Genel İlkeler ve Uygulama Esasları

 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine,
 • Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabileceklerine, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamayacağına,
 • Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilecekleri,
 • Öğrencilerin Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmesine, ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmelerine,
 • İlgili yılın ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrencilerin de bahar dönemi için başvuru yapabileceklerine,
 • Söz konusu madde uyarınca başvuran öğrenci sayısının bahar dönemi için yayımlanan kontenjanı geçmemesi durumunda adayların kayıtlarının yapılmasına, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydının yapılmasına,
 • DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceği ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiği ile ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağı,
 • Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerektiğine,
 • Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacağına,
 • Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerektiğine,
 • Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceklerine,
 • Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınmasına, başarı vb. şart aranmamasına,

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Başvurular ilgili birimlerin yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen www.hku.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen ADAYLAR asıl ve yedek adaylar olmak üzere 2 ayrı liste halinde belirtileceklerdir.

 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
YATAY GEÇİŞ TARİHLERİ
Başvurular 11 Haziran 2018
Son Başvuru Tarihi 13 Temmuz 2018
Başvuruların değerlendirilmesi 14-16 Temmuz 2018
Başvuru sonuçlarının ilanı 17 Temmuz 2018
Asıl olarak kazananların kayıtları 17 Temmuz-19 Temmuz 2018
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların ilanı 20 Temmuz 2018
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların kayıtları 20 – 23 Temmuz 2018
Derslerin başlaması 24 Eylül 2018

Sağa kaydırın →

PUANLARIMIZ
2017-2018
TABAN PUANLARI
2016-2017
TABAN PUANLARI
2015-2016
TABAN PUANLARI
2014-2015
TABAN PUANLARI
2013-2014
TABAN PUANLARI
2012-2013
TABAN PUANLARI
2011-2012
TABAN PUANLARI
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 262,15252 283,19392 234,881
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 /
TS-1 (2017 ve sonrası)
350,73220 311,66143 272,00159
Özel Eğitim Öğretmenliği YGS-4 /
TS-1 (2017 ve sonrası)
333,66139 332,60738
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık                                      TM-3 294,74064 333,4512 308,05894 288,196 332,253 307,117
Sınıf Öğretmenliği TM-2 283,89036 305,45204 270,46227 231,414
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Görsel İletişim Tasarımı TS-1
TS-2 (2016 ve sonrası)
239,31014 265,41559 246,46693 225,204
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı                                                                     TM-1 229,31800 246,8742 224,83563 202,836 230,990 197,674
Mimarlık MF-4 271,31978 260,28063 235,28812 209,672 233,280 235,029 250457,000 201,739
HUKUK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Hukuk Fakültesi TM-2
TM-3 (2015 ve sonrası)
367,59073 381,53347 341,12088 325,077 336,074 340,754 371805,000
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
İktisat TM-1 201,93179 235,45856 209,18507 203,789 214,914 219,887 203.415 203,976
İşletme TM-1 211,80785 239,73502 208,78175 215,210 215,562 212,217 234.496 203,976
Psikoloji  TM-3 311,32420 331,61314 298,80158 261,718 320,974 286,329
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2
TM-3 (2016 ve sonrası)
234,01043 251,37496 205,77342 222,884 202,645 204,934 203149,000 203,976
Uluslararası Ticaret ve Lojistik TM-1 201,67465 243,94866 236,48068 208,586 202,798 215,072 212861,000 203,976
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 250,97515 239,64829 220,57732 216,961 200,782 239,112 197619,000 201,739
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 246,41456 247,25088 230,47371 228,601 223,641 204,283 241404,000 201,739
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 245,70774 242,79377 222,06373 217,543 216,336 213,645 203021,000 201,739
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Beslenme ve Diyetetik YGS-2 / MF-3 (2017 ve sonrası) 203,64886 270,15503 270,06499 263,271 291,463 379,628 285120,000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 / MF-3 (2017 ve sonrası) 211,44844 264,81463 298,22635 296,043 386,258 409,411 352419,000
Hemşirelik YGS-2 / MF-3 (2017 ve sonrası) 212,64458 285,56412 256,5937 238,379 272,694 270,864 247377,000
MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Adalet YGS-3 218,27475 244,7819 245,49839 253,080
Anestezi YGS-2 221,97756 267,64948 268,221
Diyaliz YGS-2 189,75730 259,93391
İlk ve Acil Yardım YGS-2 258,59025 273,57789 264,06282 Sınavsız Geçiş ile yerleşenlerde puan şartı aranmaz

Sağa kaydırın →

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
(08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı Kararına Göre)
FAKÜLTE BÖLÜM PUAN TÜRÜ 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
EĞİTİM FAKÜLTESİ İngilizce Öğretmenliği DİL-1 9 12 15
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 /TS-1 (2017 ve sonrası) 9 12 15
Özel Eğitim Öğretmenliği YGS-4 /TS-1 (2017 ve sonrası) 12 15
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM 3 18 18 21 24 27 27
Sınıf Öğretmenliği TM 2 9 12 15 15
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Görsel İletişim Tasarımı TS-1 / TS-2
(2015 ve sonrası)
9 9 9 9
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM 1 18 18 21 21 21 21
Mimarlık MF 4 15 18 18 21 21 21 21
HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk TM-2  / TM-3
(2015 ve sonrası)
36 36 36 36 36 45 48
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat TM 1 15 9 8 8 6 6 9
İşletme TM 1 15 9 8 8 8 6 9
Psikoloji TM 3 18 21 21 24 27 27
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM 2 24 24 14 14 14 11 12
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%30 İngilizce) TM 1 21 15 14 14 8 9 11
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF 4 9 9 8 8 8 9 9
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF 4 9 9 8 8 8 9 12
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF 4 30 30 16 16 17 13 15
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU Beslenme ve Diyetetik YGS-2 / MF-3
(2017 ve sonrası)
15 15 15 18 21 21 21
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 / MF-3
(2017 ve sonrası)
15 18 18 21 21 24 24
Hemşirelik YGS-2 / MF-3
(2017 ve sonrası)
15 15 14 17 18 21 24
MESLEK YÜKSEKOKULU Adalet YGS 3 12 15 18 18
Anestezi YGS 2 9 18 18
Diyaliz YGS 2 12 18
İlk ve Acil Yardım YGS 2 12 18 21 21

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu
 • Öğrenci Belgesi
 • Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 • Onaylı müfredat ve ders içerikleri
 • Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
 • Daha önce Ek Madde 1 ile geçiş yapmadığına dair belge (Ön lisans GNO başvuruları hariç)
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi ( Dip not: “İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! “)
 • İlk ve Acil Yardım(Paramedik) bölümü için heyet raporu zorunludur.
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgâh Belgesi(e-devlet)
 • 6 adet fotoğraf
 • Öğrenim ücreti makbuzu

Eksik evrak olduğu takdirde kayıt alınmayacaktır.

Üniversitemize 2018-2019 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Ön Lisans ve Lisans Programlarına“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alımı yapılacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru online olarak yapılacaktır. İstenen belgeler taranarak sisteme yüklenerek gönderilecektir.

 • Öğrenci Belgesi
 • Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 • Onaylı müfredat ve ders içerikleri
 • Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi

( Dip not:”İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! “)
GENEL İLKELER

 • Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.
 • Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde on beşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar. Ortak programdan sonra diploma programına geçiş uygulaması olan yükseköğretim kurumlarının kurum içi geçiş kontenjanı belirlenmesinde, bu diploma programları için senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanlar esas alınır.
 • Bir puan türü ile ortak programa yerleşen adayların aynı yükseköğretim kurumu içinde farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişleri, bu Yönetmeliğin kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır.
 • Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 • Üniversitemiz kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması (4 üzerinden 2.50)senato tarafından belirlenir.
 • İlan edilen kontenjan sayısınca asıl ve yedek adaylar senato tarafından belirlenir. Takvimde belirlenen kayıt tarihleri içinde kayda gelmeyen asıl adaylar yerine yedeklerin kayıt başvurusu alınır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Başvurular ilgili birimlerin yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen www.hku.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen ADAYLARasıl ve yedek adaylar olmak üzere 2 ayrı liste halinde belirtileceklerdir.
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
YATAY GEÇİŞ TARİHLERİ
Başvurular 11 Haziran 2018
Son Başvuru Tarihi 13 Temmuz 2018
Başvuruların değerlendirilmesi 14-16 Temmuz 2018
Başvuru sonuçlarının ilanı 17 Temmuz 2018
Asıl olarak kazananların kayıtları 17 Temmuz-19 Temmuz 2018
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların ilanı 20 Temmuz 2018
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların kayıtları 20 – 23 Temmuz 2018
Derslerin başlaması 24 Eylül 2018

Sağa kaydırın →

PUANLARIMIZ
2017-2018
TABAN PUANLARI
2016-2017
TABAN PUANLARI
2015-2016
TABAN PUANLARI
2014-2015
TABAN PUANLARI
2013-2014
TABAN PUANLARI
2012-2013
TABAN PUANLARI
2011-2012
TABAN PUANLARI
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 262,15252 283,19392 234,881
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 /
TS-1 (2017 ve sonrası)
350,73220 311,66143 272,00159
Özel Eğitim Öğretmenliği YGS-4 /
TS-1 (2017 ve sonrası)
333,66139 332,60738
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık                                      TM-3 294,74064 333,4512 308,05894 288,196 332,253 307,117
Sınıf Öğretmenliği TM-2 283,89036 305,45204 270,46227 231,414
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Görsel İletişim Tasarımı TS-1
TS-2 (2016 ve sonrası)
239,31014 265,41559 246,46693 225,204
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı                                                                     TM-1 229,31800 246,8742 224,83563 202,836 230,990 197,674
Mimarlık MF-4 271,31978 260,28063 235,28812 209,672 233,280 235,029 250457,000 201,739
HUKUK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Hukuk Fakültesi TM-2
TM-3 (2015 ve sonrası)
367,59073 381,53347 341,12088 325,077 336,074 340,754 371805,000
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
İktisat TM-1 201,93179 235,45856 209,18507 203,789 214,914 219,887 203.415 203,976
İşletme TM-1 211,80785 239,73502 208,78175 215,210 215,562 212,217 234.496 203,976
Psikoloji  TM-3 311,32420 331,61314 298,80158 261,718 320,974 286,329
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2
TM-3 (2016 ve sonrası)
234,01043 251,37496 205,77342 222,884 202,645 204,934 203149,000 203,976
Uluslararası Ticaret ve Lojistik TM-1 201,67465 243,94866 236,48068 208,586 202,798 215,072 212861,000 203,976
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 250,97515 239,64829 220,57732 216,961 200,782 239,112 197619,000 201,739
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 246,41456 247,25088 230,47371 228,601 223,641 204,283 241404,000 201,739
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 245,70774 242,79377 222,06373 217,543 216,336 213,645 203021,000 201,739
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Beslenme ve Diyetetik YGS-2 / MF-3 (2017 ve sonrası) 203,64886 270,15503 270,06499 263,271 291,463 379,628 285120,000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 / MF-3 (2017 ve sonrası) 211,44844 264,81463 298,22635 296,043 386,258 409,411 352419,000
Hemşirelik YGS-2 / MF-3 (2017 ve sonrası) 212,64458 285,56412 256,5937 238,379 272,694 270,864 247377,000
MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Adalet YGS-3 218,27475 244,7819 245,49839 253,080
Anestezi YGS-2 221,97756 267,64948 268,221
Diyaliz YGS-2 189,75730 259,93391
İlk ve Acil Yardım YGS-2 258,59025 273,57789 264,06282 Sınavsız Geçiş ile yerleşenlerde puan şartı aranmaz