2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci İlanı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci İlanı

Üniversitemiz 2019-2020 Eğitim – Öğretim yılı Güz döneminde Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci statüsünde öğrenci alımı yapılacaktır. Uluslararası Öğrenci statüsünde kabul edilecek öğrenciler için gerekli belgeler ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

Below are the required documents for the admission of international students to Undergraduate Programs in accordance with “The Regulations for the Admission of International Students to Undergraduate and Graduate Programs” for the Fall Semester, Academic Year 2019 – 2020, and quotas of the programs.

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI DEPARTMENT QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENTS FOR FALL SEMESTER, ACADEMIC YEAR 2019– 2020
Programın Adı Name of Programme Kontenjan
Quota
Eğitim Fakültesi Faculty of Education
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Guidance and Psychological Counselling 10
Sınıf Öğretmenliği Primary Education Teaching 10
İngilizce Öğretmenliği English Language Teaching 10
Okul Öncesi Öğretmenliği Pre-School Teaching 10
Özel Eğitim Öğretmenliği Special Education Teaching 10
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Faculty of Economics Administrative and Social Sciences
İktisat Economics 10
İşletme Business and Administration 10
Psikoloji Psychology 10
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Political Science and International Relations (English) 10
Uluslararası Ticaret ve Lojistik International TradeandLogistics 10
Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Computer Engineering (English) 20
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Electrical & Electronic Engineering (English) 20
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Civil Engineering (English) 20
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Faculty of Fine Arts and Architecture
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Interior Architecture and Environmental Design 10
Mimarlık Architecture 10
Hukuk Fakültesi Faculty of Law
Hukuk Law 10
İletişim Fakültesi Faculty of Communication  
Görsel İletişim Tasarımı Visual Communication Design 10
Radyo, Televizyon ve Sinema Radio, Television and Cinema 10
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu School of Health Sciences
Beslenme ve Diyetetik Nutrition and Dietetics 10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Physiotherapy and Rehabilitation 10
Hemşirelik Nursing 10
Meslek Yüksekokulu Vocational School  
Adalet Justice 10
Anestezi Anesthesia 10
İlk ve Acil Yardım First Aid and Emergency 10
Diyaliz Dialysis 10
 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ  TUITION FEES FOR INTERNATIONAL STUDENTS ACADEMIC YEAR 2019-2020
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL Ücret (Dolar)  Faculties and Departments Tuition Fee
Hazırlık Okulu 4.000$ Preparation School 4.000 $
Eğitim Fakültesi 4.000$ Faculty of Education 4.000 $
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 4.000$ Faculty of  Fine Arts and Architecture 4.000 $
İletişim Fakültesi 4.000$ Faculty of Communication 4.000 $
Hukuk Fakültesi 4.000$ Faculty of Law 4.000 $
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4.000$ Faculty of Economics Administrative and Social Sciences 4.000 $
Mühendislik Fakültesi 4.000$ Faculty of Engineering 4.000 $
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4.000$ School of Health Sciences 4.000 $
Meslek Yüksekokulu 3.000$ Vocational School 3.000 $

 

 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE SAYILANLAR  ELLIGIBLE STUDENTS 
·    Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler

·    Those who

*  graduated or are expecting to graduate from high school

* bear Turkish citizenship by birth and are authorized to renounce their citizenship by the Ministry of Interior Affairs, and their minor children are registered on the Renouncement Certificate and who can issue a document with reference to the use of legal rights in accordance with the Turkish Citizenship Law

·     Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular. ·    Those bearing Turkish citizenship as part of their dual citizenship (from a foreign origin)
·    TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil). ·    Turkish citizens who completed their high school education in a foreign country except for TRNC (including those who completed their high school education in a Turkish high school in a foreign country except for TRNC)
·    KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar. ·    TRNC citizens residing in TRNC who completed high school with GCE AL examination scores and those who registered a high school in other countries between 2005-2010 to receive the GCE AL examination scores. 
 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE SAYILMAYANLAR INELIGIBLE STUDENTS
·    Türkiye’de disiplin suçu nedeniyle bir yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası alanlar, ·    Students expelled from a Turkish university due to a disciplinary offense
·    T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar, ·    Turkish citizens who completed their whole high school education in Turkey
·    KKTC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC ’de tamamlayanlar, ·    TRNC citizens who completed their whole  high school education in TRNC
·    T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC’de tamamlayanlar, ·    Turkish citizens who completed their whole high school education in TRNC
·    KKTC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar, ·    TRNC citizens who completed their whole high school education in Turkey
 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER  ADMISSION REQUIREMENTS
1)  Uluslararası öğrenci başvuru formu

(Üniversitemizin web sayfasından ulaşabilirsiniz)

1)  Student Application Form  (available from the university’s website)
2)  Kendi ülkelerinde yapılan, yükseköğretime giriş sınavlarına ait sonuç belgesi fotokopisi (sınav yapılmayan ülkelerde lise bitirme notları dikkate alınacaktır). 2)  A copy of the exam results document showing that the student has qualified for higher education in his/her own country,
3)  Lise diploması ya da mezun olabilecek durumda olduğunu gösteren belge. 3)  The High School Diploma, or an official document declaring that the student is eligible for graduation from high school,
4)  Okuduğu lise veya dengi okuldaki Not Durum Belgesi (transkript) fotokopisi. 4)  A copy of the student’s educational record (grade transcript) from the student’s high school or equivalent institution,
5)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olup, orta öğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirenler için GCE AL sınav sonucunu gösteren belge. 5)  For students applying as a Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) citizen, documentation of the completion of high school is required, including certification of the applicant’s GCE AL exam results,
6)  Pasaport fotokopisi. 6)  A photocopy of the student’s passport,
7)  Bir adet vesikalık fotoğraf. 7)  1 photo (passport size).
NOT: P.S
Bu belgeler Uluslararası Öğrenci Başvuru Formu ile beraber internet üzerinden gönderilecektir. These documents are to be sent online together with the student application form.
KAZANAN ADAYLARIN KAYIT OLURKEN GETİRECEKLERİ BELGELER REQUIRED DOCUMENTS FOR REGISTRATION
1)  Pasaport fotokopisi (Noter tasdikli),

(Suriye uyruklu öğrenciler için Geçici Kimlik Kartı da kabul edilmektedir.)

1)  A photocopy of the applicant’s passport (verified by a notary)

(Syrian students can apply with their temporary identity card)

2)  Diploma aslı 2)  The original diploma
3)  Diplomanın tercümesinin Noter veya yurtdışındaki Türk temsilcilikleri tarafından onaylanmış kopyası 3)  The original diploma (verified by a notary or the Turkish Representatives in a  foreign country);  for those who do not have a diploma yet please submit  a formal document indicating the certain date of graduation from senior high school.
4)  Lise diplomaları için T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınabilecek “Denklik Belgesi”, 4)  For the High School diploma, an equivalent certificate which can be received from the Turkish Ministry of Education or Turkish Embassy in the applicant’s country,
5)  Not belgesi aslı 5)  The original transcript
6)  Not belgesinin tercümesinin Noter veya yurtdışındaki Türk temsilcilikleri tarafından onaylanmış kopyası 6)  The original transcript (certified by a notary or Turkish Representatives in the applicant’s country),
7)  Öğrencinin ülkesindeki yetkili Türk temsilciliğinden alacağı “Öğrenim Vizesi” belgesi, 7)  The Educational visa received from the authorized Turkish Representatives in the applicant’s country,
8)  6 Adet fotoğraf, 8)  6  photos (passport size)
9)  Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. 9)  The bank receipt showing payment of tuition fee.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  POINTS TO TAKE INTO CONSIDERATION
1)            Öğrenci, başvuru sırasında yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Tüm belgeler onaylı kopya olmalıdır. Üzerinde orijinal mühür ve imza olmayan fotokopi, faks veya e-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez. Ayrıca, tüm belgeler Türkçe veya İngilizce olmalıdır. 1.         This application will not be taken into consideration unless accompanied by all required information and documents. All the documents have to be verified. Unsigned and unverified photocopies, and documents sent via fax machine or e-mail are not accepted.
2)            Kayıt için istenilen evrakların eksiksiz olması halinde, öğrencilerin Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından kayıtları yapılır. 2.             This application will be processed by the Registrar’s Office as long as it is accompanied by all required information and documents.
BAŞVURU APPLICATION
Başvuru www.hku.edu.tr adresinden yapılmaktadır. Application is made at www.hku.edu.tr.
BAŞVURU ÜCRETİ APPLICATION FEE
Başvuru ücreti alınmamaktadır. No application fee is required.
SON BAŞVURU TARİHİ LATEST DATE FOR APPLICATIONS
20 Eylül 2019 20 September 2019
KAYIT TARİHİ ENROLMENT DATE
16-20 Eylül 2019 16-20 September 2019
ÖĞRENCİ ALINACAK ÜLKE, SINAV VE PUANLAR APPROVED COUNTRIES, EXAMS AND SCORES
Ülke, sınav ve puanlara www.hku.edu.tradresinden ulaşabilirsiniz. Available from the university’s website.
 İLETİŞİM BİLGİLERİ   CONTACT INFORMATION
Fakülte / Faculty e-mail Telefon Numarası / Telephone Number
Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörü International Students Coordinator nurullah.akbulut@hku.edu.tr 0 342 211 8080-1210
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Faculty  of Economics Administrative and Social Sciences

turgay.bozan@hku.edu.tr 0 342 211 8080-1333
Mühendislik Fakültesi

Faculty of Engineering

seda.sonmez@hku.edu.tr 0 342 211 8080-1211
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Faculty of FineArts and Architecture

h.mervetatli@hku.edu.tr 0 342 211 8080-1747
İletişim Fakültesi

Faculty of Communication

mirza.kina@hku.edu.tr 0 342 211 8080-1741
Hukuk Fakültesi

Faculty of Law

faruk.ozbay@hku.edu.tr 0 342 211 8080-1902
Eğitim Fakültesi

Faculty of Education

sema.yetkin@hku.edu.tr 0 342 211 8080-1102
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

School of  Health Sciences

guven.hos@hku.edu.tr 0 342 211 8080-1501
Meslek Yüksekokulu

Vocational School

gulfem.tanrikulu@hku.edu.tr 0 342 211 8080-1531
Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Offıce of StudentAffairs

oim@hku.edu.tr 0 342 211 8080-1831