Aynı Düzeydeki Eşdeğer Diploma Programlarına Yatay Geçiş

Aynı Düzeydeki Eşdeğer Diploma Programlarına Yatay Geçiş

 

 

AYNI DÜZEYDEKİ EŞDEĞER DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ

Üniversitemize 2016-2017 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Ön Lisans ve Lisans  Programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alımı yapılacaktır.   

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru online olarak yapılacaktır. İstenen belgeler taranarak sisteme yüklenerek gönderilecektir.

 • Öğrenci Belgesi
 • Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 • Onaylı müfredat ve ders içerikleri
 • Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi

 ( Dip not: "İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! ")

 • Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrenciler için, denklik belgesi

GENEL İLKELER

 • Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunan yükseköğretim kurumları yurtdışı yükseköğretim kurumları olarak değerlendirilecektir.

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

 1. Üniversitemize yatay geçişler diğer yükseköğretim kurumlarındaki aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarından yapılır.
 2. Üniversitemize yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 ( 4 üzerinden 2.27) olması gerekir.
 3. İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 4. Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilir.
 5. İlan edilen kontenjan sayısınca asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen kayıt tarihleri içinde kayda gelmeyen asıl adaylar yerine yedeklerin kayıt başvurusu alınır.

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ

 1.  Üniversitemize yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4.00 üzerinden 2.27) olması gerekir.
 2.  Birinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları, ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kontenjan kalması durumunda değerlendirmeye alınır.
 3.  Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
 4.  Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, Üniversitemizde yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili birim tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 5.  Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları aşağıda belirtilmiştir.
 6.  Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.
 7.  (Ek:RG-18/3/2016-29657) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.

  EŞDEĞERLİLİĞİ KABUL EDİLEN SINAVLAR VE PUANLARI

  1. SAT I sınavından başvuracağı bölüme göre en az 1000 ile 1100 toplam puan almış olmak,
  2. GCE (General Certificate Education-A level) sınavında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi almış ve konulardan aldıkları notların ortalaması C ve üzeri olmak,
  3. ACT sınavında; Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 24 puan almış olmak,
  4. Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olmak,
  5. Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavlarında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 70 olmak,
  6. Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 ile 32 olmak,
  7. TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak,
  8. ABİTUR sınavından en fazla 4 puan almış olmak,
  9. Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 490 almış olmak,
  10. Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavından sayısal ve eşit ağırlıklı puanla öğrenci kabul eden bölümler için 240 üzerinden en az 190, diğer bölümler için en az 175 puan almış olmak,
  11. Libya’daki Al- Shada -Al –Thanawiya (Baccalaureate) Sınavından Mühendislik ve Fen Fakültesi Bölümleri için en az 195, diğer bölümler için ise 185 taban puanı almış olmak,
  12. İran’da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 12/20 ve “Pişdaneşgahi” bitirme notu en az 12/20 olmak,
  13. Yunanistan Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış olmak,
  14. Makedonya Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış olmak,
  15. Kosova Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış olmak,
  16. Fransız Bakalorya diplomasına sahip olmak ve diploma notu en az 12 olmak,

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Başvurular ilgili birimlerin yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen www.hku.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen ADAYLAR asıl ve yedek adaylar olmak üzere 2 ayrı liste halinde belirtileceklerdir. 

Puanlarımız

PUANLARIMIZ
    2015-2016
TABAN
PUANLARI
2014-2015
TABAN
PUANLARI
2013-2014
TABAN
PUANLARI
2012-2013
TABAN
PUANLARI
2011-2012
TABAN
PUANLARI
2010-2011
TABAN
PUANLARI
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
İngilizce Öğretmenliği Dil-1 234,881
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 272,00159
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık                                      TM-3 308,05894 288,196 332,253 307,117
Sınıf Öğretmenliği   TM-2 270,46227 231,414
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Görsel İletişim Tasarımı  TS-1 246,46693 225,204
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 224,83563 202,836 230,990 197,674
Mimarlık MF-4 235,28812 209,672 233,280 235,029 250457,000 201,739
HUKUK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Hukuk Fakültesi   TM-2
TM-3 (2015 ve sonrası)
341,12088 325,077 336,074 340,754 371805,000
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
İktisat  TM-1 209,18507 203,789 214,914 219,887 203.415 203,976
İşletme  TM-1 208,78175 215,210 215,562 212,217 234.496 203,976
Psikoloji  TM-3 298,80158 261,718 320,974 286,329
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2 205,77342 222,884 202,645 204,934 203149,000 203,976
Uluslararası Ticaret ve Lojistik  TM-1 236,48068 208,586 202,798 215,072 212861,000 203,976
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  MF-4 220,57732 216,961 200,782 239,112 197619,000 201,739
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)   MF-4 230,47371 228,601 223,641 204,283 241404,000 201,739
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)   MF-4 222,06373 217,543 216,336 213,645 203021,000 201,739
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Bölümler Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Beslenme ve Diyetetik YGS-2 270,06499 263,271 291,463 379,628 285120,000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 298,22635 296,043 386,258 409,411 352419,000
Hemşirelik YGS-2 256,5937 238,379 272,694 270,864 247377,000
MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölümler Puan Türü Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Adalet YGS-3 245,49839 253,080
Anestezi  YGS-2 268,221
İlk ve Acil Yardım YGS-2 264,06282 **

**Sınavsız Geçiş ile yerleşenlerde puan şartı aranmaz

DGS Puanlarımız

DGS  PUANLARIMIZ
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM PUAN TÜRÜ 2013-2014
TABAN
PUANLARI
2014-2015
TABAN
PUANLARI
2015-2016
TABAN
PUANLARI
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (ücretli)  
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ücretli) SAY 190,88138
Mimarlık (ücretli) SAY 251,299 241,404 254,35885
HUKUK FAKÜLTESİ 
Hukuk Fakültesi (ücretli) EA 277,497 281,15641
273,486 (ek yerleştirme)
289,43167
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat (ücretli) EA 198,730 215,432 206,63692
İşletme  (Tam Burslu)  EA 218,042 216,218 210,46025
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (ücretli) EA 214,732 216,014 211,49845
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (ücretli) SAY 230,781 218,614 252,36807
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (ücretli) SAY 224,854 241,735 250,32247
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (ücretli) SAY 244,613 241,982 241,35291
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 
Beslenme ve Diyetetik (ücretli) SAY 253,997 240,233 220,8412
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ücretli) SAY 282,302 258,154 241,64702
Hemşirelik (ücretli) SAY 256,384 247,376 245,47683

Ücretlerimiz

2016-2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİ YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
FAKÜLTE /YÜKSEKOKUL/BÖLÜM YILLIK ÜCRET (TL)
Tüm Fakülteler için İngilizce Hazırlık sınıfı 20.000
EĞİTİM FAKÜLTESİ   
İngilizce Öğretmenliği 20.000
Okul Öncesi Öğretmenliği 20.000
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 22.000
Sınıf Öğretmenliği 20.000
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ  
Görsel İletişim Tasarımı 20.000
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  22.000
Mimarlık 23.000
HUKUK FAKÜLTESİ    
Hukuk  25.000
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ   
İktisat 20.000
İşletme 20.000
Psikoloji 22.000
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 20.000
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 20.000
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ   
Bilgisayar Mühendisliği 20.000
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 20.000
İnşaat Mühendisliği 20.000
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU  
Beslenme ve Diyetetik  22.000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 23.000
Hemşirelik  15.000
MESLEK YÜKSEKOKULU  
Adalet 12.000
Anestezi 12.000
İlk ve Acil Yardım 12.000
NOT: Ara dönemde kayıt olan öğrenciler öğrenim ücretinin yarısını öderler.
Peşin ödemelerde %5 indirim yapılır. 
Anlaşmalı Banka Kartlarına 9 Taksit Yapılır.
Banka Hesap Bilgileri:   IBAN NO: TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
HESAP NO:5458476-351
Öğrencinin adı soyadı ve TC numarası yazılmalıdır

Başvuru Tarihleri

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
YATAY GEÇİŞ TARİHLERİ
Başvurular 20 Haziran 2016
Son Başvuru Tarihi 8 Temmuz 2016
Başvuruların değerlendirilmesi 9-11 Temmuz 2016
Başvuru sonuçlarının ilanı 12 Temmuz 2016
Asıl olarak kazananların kayıtları 12-14 Temmuz 2016
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların kayıtları 15 Temmuz 2016
Derslerin başlaması 26 Eylül 2016

İletişim Bilgileri

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Eğitim Fakültesi  e-mail: ferzan.zorkirisci@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi  e-mail: h.mervetatli@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1747
Hukuk Fakültesi     e-mail: info@hku.edu.tr     Tel: 0 342 211 8080-
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi    e-mail:gul.cikmaz@hku.edu.tr   Tel:0 342 211 8080-1303
Mühendislik Fakültesi  e-mail: suleyman.baritli@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1205
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu  e-mail: guven.hos@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1516
Meslek Yüksekokulu e-mail: cigdem.kaya@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1531
Öğrenci İşleri Müdürlüğü  e-mail: oim@hku.edu.tr Tel:0 342 211 80 80 – 1830/ 1831/ 1832/ 1833/ 1838

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

·         Başvuru Formu 
·         Öğrenci Belgesi 
·         Onaylı not durum belgesi (Transkript) 
·         Onaylı müfredat ve ders içerikleri 
·         Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge 
·         ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
·         ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
·         Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi ( Dip not: "İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! ")
·         Nüfus Cüzdanı Sureti
·         İkametgâh Belgesi
·         6 adet fotoğraf
·         Öğrenim ücreti makbuzu