Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyetine başlayan Analiz Laboratuarı araştırmacı ve sanayicilere hizmet vermeye başladı. Bölgedeki sanayi kuruluşları, yerel yönetimler ve tarım faaliyetlerine ait atıkların analizlerinin yapılmasının sağlanması ve ayrıca Ar-Ge Projeleri gerçekleştirilmesi amacı ile hizmete alınan Merkezin diğer hedefleri şu şekilde:

–          Toprak, sıvı, çamur, zararlılarla mücadele ilaçlarının kalıntılarının, azot ve fosfor bileşikleri analizlerinin yapılmasını sağlamak,

–          Bölgenin akredite laboratuar ihtiyacını karşılamak,

–          Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitedeki araştırmacıların Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilmesi için zemin hazırlamak.

–          Sanayi kuruluşlarının ihtiyacı olan analizlerin yerinde ve zamanında yapılarak, sanayinin ve yerel yönetimlerin zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlamasına katkıda bulunmak.

–          Kurumların resmi kurumlar nezdindeki sorumluluklarının yerine getirilmesine katkıda bulunmak.

–          Bölge sanayiinde çevre farkındalığını canlandırarak, çevreye zararsız üretim teknolojilerinin kullanılmasına katkı sağlamak,

–          Bölgedeki araştırmacı ve vasıflı kişilere araştırma imkanı ve iş olanakları sağlamak,

–          Üniversite’nin sanayi ve diğer kurum – kuruluşlar ile işbirliğini etkin ve sürekli kılmak,

–          Üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak.

Merkezimiz 4 birimden oluşmaktadır:

Numune Kayıt ve Kabul:

Gelen numunelerin kaydının ve kabulünün yapıldığı birimdir.

Enstrümantal Analiz Laboratuarı:

Organik ve inorganik analizlerin yapıldığı birimdir.

Bu laboratuarda; organik bileşenler (örnek: PAH), ağır metal analizleri, katyon anyonlar (örnek: Nitrat, Fosfat, zayıf asit tuzları), TOK, TN gibi uygulamalar yapılmaktadır.

Su ve Atık Su Analiz Laboratuarı:

Su ve atık suların fiziksel ve kimyasal analizlerinin yapıldığı birimdir.

Bu laboratuarda; bir suyun kalitesi, içme suyu olarak kullanılıp kullanılmayacağı, proses suyu olarak uygunluğu, yeraltı sularında kirlenme durumunun varlığı ve derecesi belirlenebilmektedir. Ayrıca analitik ve enstrümantal yöntemler ile evsel ve endüstriyel atık sularda kirliliği belirlemek üzere uygulanmakta olan atık su analizlerinin büyük bir bölümü yapılabilmektedir.

Çevre mevzuatları kapsamında atık sularda organik madde içeriği (KOİ, BOİ, TOK), katı madde analizleri (toplam katı madde, uçucu katı madde, askıda katı madde vb.), ağır metal içerikleri, yağ konsantrasyonu, pH, iletkenlik, tuzluluk, azot, fosfor tayinleri. Atık su arıtma tesislerinin projelendirmesi ve işletmesine yönelik arıtılabilirlik testleri, debi ölçümü, arıtma tesisi veriminin belirlenmesi analizleri yapılabilmektedir.

Toprak ve Katı Atık Analiz Laboratuarı:

Toprak ve katı atık örneklerinin sınıflandırılması, karakterizasyonu ve analize hazırlama işlemleri yapılmaktadır.

Toprak ve katı atık örneklerinin nem, organik madde ve karbonat içerikleri, toprak ve katı atık örneklerin parçalama ve öğütme işlemleri, örneklerin çözeltiye geçirilmesi gibi uygulamalar yapılır.

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Başkanı: Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU

İletişim: Öğr. Gör. Nurullah AKBULUT
Tel : 0 342 211 80 80- 1525