BAP Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

HKÜ BAP Komisyonu İkinci Toplantısı İle Çalışmalarına Devam Ediyor.

2020 Yılı İlk BAP Toplantısı Gerçekleşmiştir.

HKÜ İlk BAP Projeleri Sözleşmeleri İmzalanmıştır.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

(30.07.2019 tarih ve 2019-005 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu yönerge, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna sunulan proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması konularındaki usul ve esaslar ve diğer hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 107 nci maddesi uyarınca, 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu yönergede geçen;

 1. Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde yer verilen; öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencileri ve eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeniyle projede görev verilen kişileri,
 2. Araştırma ve Yayın Etiği: Desteklenen projelerden üretilen tüm yayınlarda BAP Koordinasyon Birimi desteği proje numarasının açıkça belirtilmesi dahil proje ekibinin uymakla yükümlü olduğu Hasan Kalyoncu Üniversitesi araştırma ve yayın etiği ilkelerini,
 3. Bilimsel Araştırma Projesi (BAP): Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, Hasan Kalyoncu Üniversitesi içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini,
 4. BAP Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve Rektörün bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmekle sorumlu birimdir. Birimin bir diğer görevi de TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili her türlü idari ve mali işleri yapmak, işlerle ilgili süreç ve sonuçları izlemektir.
 5. BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü:  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin Hasan Kalyoncu Üniversitesi adına yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafından, bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri bu Yönergede belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen ve Rektöre karşı sorumlu kişiyi,Komisyon: Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve Rektörün bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyonu,
 6. Proje Ekibi: Proje yürütücüsü ile araştırmacıları,
 7. Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış Hasan Kalyoncu Üniversitesi mensubu araştırmacıları,

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Türleri

MADDE 4 – (1) Desteklenen proje türleri:

 • Kapsamlı Araştırma Projeleri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların hazırladıkları kişisel ya da disiplinler arası projelerdir.
 • Katılımlı Araştırma Projeleri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyeleri ile birlikte Hasan Kalyoncu Üniversitesi dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı oluşturulan projelerdir.
 • Tez Projeleri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne bağlı Enstitülerde yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin bir öğretim üyesinin yöneticiliğinde yürüttükleri araştırma projeleridir.
 • Destek Projeleri: Alt yapısı var olan araştırma birimlerinin, araştırmalarını yürütebilmek için ihtiyaç duydukları sarf malzemelerini ya da yedek parça ihtiyaçlarını tedarik etmek üzere önerilen ve makine-teçhizat alımına kapalı olan projelerdir.
 • Hızlı Destek Projeleri: Yürütülmekte olan araştırma projelerinin ivedi ihtiyaçlarının karşılanmasına veya kapsamlı araştırma projesine dönüşme potansiyeli bulunan, komisyon kararı ile % 50 artırılabilen, en fazla 5 bin TL bütçeli kısa süreli (en fazla 6 ay) araştırmaların desteklenmesine yönelik projelerdir.
 • Öğrenci Toplulukları Araştırma Projeleri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde kurulmuş olan öğrenci topluluklarının öğretim üyesi olan ya da doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış danışmanları tarafından yürütülen araştırma projeleridir.
 • Ar-Ge Kültürü Oluşturma Destek Projeleri: Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesinin alındığı tarihi izleyen 4 yıl içinde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi araştırmacılarının Ar-Ge kültürünün geliştirilmesi ve daha geniş çerçevede araştırma yapabilmeleri için zemin oluşturmaya yönelik projelerdir. Araştırmacılar bu kapsamdaki desteklenen proje yürütücüsü olarak sadece bir defa yararlanabilirler.
 • Güdümlü Araştırma Projeleri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Komisyonu tarafından belirlenen, araştırmacılara da önerilebilen, ülkemizin ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin bilimsel, teknolojik ve sosyal altyapısını güçlendirmek ya da doğal ve tarihi çevreyi koruyup geliştirmeye, bütçesinin %50 ve fazlasının kurumumuz dışı yetkili bir kurum tarafından, %25’den azının kurumumuz tarafından desteklendiği hakemliğinin raporlarının diğer kurum tarafından takip edildiği projelerdir.
 • Sanayi iş birliği projeleri: Bir sanayi kuruluşu ile üniversite birimlerinin veya öğretim üyelerinin ortak verdiği, bütçesinin en az %50’si ilgili sanayi kuruluşu tarafından karşılanan, uygulamaya yönelik projelerdir.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma Projelerine İlişkin Genel Esaslar

Destek Değerlendirme

MADDE 5 – (1) Proje başvuruları, türüne göre BAP Koordinasyon Birimi tarafından ön değerlendirmeye alınır. Projelere iç ve/veya dış hakemler tanımlanarak görüşleri alınabilir. Noksanlık durumunda projenin yeniden gözden geçirilmesi istenebilir. Belgeleri tamamlanmış, varsa noksanlıkları giderilmiş ve atanmışsa hakemlerden geçmiş başvurular gündeme alınır. Komisyon, başvurunun olduğu gibi desteklenmesine, TÜBİTAK ve diğer fon sağlayıcı ulusal ve uluslararası kuruluşlara yönlendirilmesine, bütçe, içerik ve şekil bakımından yeniden gözden geçirilmesi için yürütücüye iadesine ya da başvurunun reddedilmesine karar verebilir.

Destek Sayısı Sınırlamaları

MADDE 6 – (1) Araştırmacıların proje yürütücüsü olarak görev alabilecekleri proje sayıları şunlardır;

 1. Yürütücü niteliği taşıyan araştırmacılar eş zamanlı olarak, aynı anda bir projede de araştırmacı olarak görev alabilirler. Yürütücüler sorumlu oldukları projenin sonuç raporu BAP Komisyonu tarafından sonuçlandırılmadan yeni bir proje başvurusunda bulunamaz, aynı anda iki proje yürütemezler. Ancak proje çıktılarını uluslar arası atıf indekslerine (SCI, SSCI, ve Art and Humanities Index) kayıtlı yayın organlarında yayımlayan öğretim elemanlarına ikinci kez proje önerisi sunma hakkı tanınır.

Başvuru Süreci

MADDE 7 – (1) Projeler, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (HKÜ BAP) için verilen formlar kullanılarak hazırlanır ve sisteme yüklenir. Islak imzalı proje önerisi; tez projeleri enstitü müdürlükleri, diğer proje türleri ise dekanlıklar kanalıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne resmi yazı ile birlikte gönderilir. Çevrimiçi başvuru süreci ile ilgili işlemler EK-1’de yer alan usullere uygun olarak yerine getirilir. Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili proje türünde istenilen belgelerin eksiksiz olarak sisteme yüklenmesi gerekir. Başvurusunu çevrimiçi olarak tamamlayan yürütücünün e-posta adresine değerlendirme sürecinin başladığına dair bilgilendirme iletisi gönderilir.

(2) Proje başvurularının Türkçe hazırlanması gerekir. Projenin konusunu, gerekçesini amacını, çıktılarını, yöntemini ve özgün değeri içeren bir sayfalık İngilizce özet, başvuru formuna eklenir. Yabancı kökenli öğretim elemanları, Türkçe bir sayfalık özetini de içermek koşulu ile projelerini İngilizce sunabilirler.

Bütçe ve Harcama Kalemleri

MADDE 8 – (1) Desteklenen BAP giderlerine ilişkin bütçe kalemleri ve kuralları aşağıdaki şekildegruplandırılmıştır;

 1. Makine ve teçhizat: Proje kapsamında satın alınan her türlü makine, ekipman, teçhizat ve yazılım Hasan Kalyoncu Üniversitesi demirbaş listesine kaydedilir. Benzer şekilde proje kapsamında alınan kitaplar Üniversite Kütüphanesi’ne kaydedilir.
 2. Burs ücretleri: Bursiyer tercihen Hasan Kalyoncu Üniversitesi lisans veya lisans üstü öğrencisi olmalıdır. Bursiyerlere ödenecek burs miktarı, toplam proje bütçesinin %50’sini geçemez.
 3. Seyahat: Proje kapsamında bilgi toplanması, BAP ödeneği eğitim almak ve konferans, kongre vb. etkinliklere katılmak amacıyla kullanılamaz.
 4. Sarf ve tüketim malzemesi,
 5. Hizmet alımı.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamındaki destek türlerine göre geçerli olan giderler ve destek üst limitleri her yıl komisyonca belirlenerek BAP Koordinasyon Birimi tarafından duyurulur.
 • Projeler, esas olarak Komisyon tarafından kabul edilen bütçe ve harcama tablosuna göre tamamlanır. Gereken hallerde harcama planı değişiklikleri proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine Komisyon tarafından karara bağlanır. Sağlanacak ek kaynak projenin başlangıç bütçesinin % 50’sinden fazla olamaz. Ek bütçe taleplerinin sözleşmede belirtilen bitiş tarihinden en geç 3 ay önce gerçekleştirilmesi gerekir.

Proje Süreci

MADDE 9 – (1) Destek verilmesi kabul edilen projelerin yürütücülerine bilgilendirme iletisi gönderilir. Bu iletide, yürütücünün yapması gereken işlemler ve basılı olarak BAP Koordinasyon Birimine sunulması gereken belgeler bildirilir. BAP Koordinasyon Birimince desteklenmesine karar verilen projelerin işleyiş, raporlama ve harcama süreçleri EK-2’de sunulmuştur. Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yürütücüsü ve Komisyon tarafından proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği protokol hazırlanır. Projenin uygulamaya geçirilmesi hazırlanan protokolün rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı tarafından onaylanmasına bağlıdır.

(2) Proje yürütücüsü, bu protokolde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür. Proje başlangıcı, protokolün imza tarihi olarak kabul edilir. Proje yürütücülerince satın alma talebi evrakları ve gerekli olan projeler için Etik Kurul onayının bir nüshasını BAP Koordinasyon birimine teslim edilmelidir. Evrakları teslim edilmeyen projeler için birimce herhangi bir harcama gerçekleştirilmez. Projelerin onayı sonrasında yasal mazeret olmaksızın 1 ay içerisinde protokolü imzalanmayan projeler iptal edilir.

(3) Komisyon tarafından desteklenen projeler bünyesinde alınan her türlü teçhizat ve demirbaş malzeme, üniversite bünyesinde kalmak koşuluyla, proje süresince proje yürütücüsüne zimmetlenir. Tamamlanan projelere ait özellik arz eden makine ve teçhizatlar ise ihtiyaç duyan üniversite araştırmacılarının kullanımına açıktır. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu bu tür makine ve teçhizatlarla ilgili olarak ortak bir alanda kullanıma sunulmaları başka projelerde kullanılmak üzere gerekli alınmaları veya gerekli göreceği diğer tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.

Süre, Revize ve Ek Bütçe Talebi

MADDE 11 – (1) Araştırma Projeleri en az 3 ay, en fazla 2 yıl süreli olabilir. BAP kapsamında desteklenen projelere ihtiyaç halinde, projenin başarı ile sürdürüldüğünün ara raporlar ile izlenebilmesi koşulu ile ek süre ve bütçe sağlanabilir. Ek süre talebinin sözleşmede belirtilen bitiş tarihinden en geç 1 ay önce gerçekleştirilmesi gerekir.

 • Sağlanacak ek süre ve bütçe miktarı, yürütücünün gerekçeli talebinin BAP Komisyonu tarafından uygun görülmesi durumunda güncellenir. Yürütülmeye başlanmış projelerde kalemler arası bütçe aktarımı gerektiğinde Proje yürütücüsünün gerekçeleriyle birlikte hazırlayacağı dilekçenin BAP Koordinasyon Birimi tarafından onaylanması halinde bütçe aktarımı gerçekleştirilebilir.

Proje Ekibinde Değişiklik Talebi

MADDE 12 – (1) Proje ekibi değişikliği gerektiğinde, değişiklik talebinin gerekçesi açıkça ifade edilmeli ve ekibe dahil edilecek veya ekipten çıkarılacak araştırmacının beyan dilekçesi taleple birlikte sunulmalıdır.

 • BAP yürütücülerinin, Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerektiren uzun süreli görevlendirme ve/veya izin (askerlik, sağlık problemleriyle ilgili izinler, doğum izni gibi) almaları durumunda ıslak imza gerektiren mali süreçlerle ilgili işlemlerin aksamaması için, projenin yürütücülüğünün ilgili tarihler arasında proje ekibindeki tam zamanlı bir öğretim üyesi ya da doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik derecesi olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi personeli bir araştırmacıya devredilmesi gerekir. Ayrıca proje yürütücüsü izinli olduğu süre boyunca projesinin dondurulması için BAP Komisyonu’na talepte bulunabilir.
 • BAP Komisyonu’ndan onay alınarak devir işleminin yapılmaması veya projenin dondurulmaması halinde projeyle ilgili mali süreçler durdurulur.

Proje İptali

MADDE 13 – (1) Proje iptali talebinde, iptal gerekçesi açıkça belirtilir. İptal talebi BAP Komisyonu tarafından kabul edildiği takdirde proje bütçesinden alınan demirbaş varsa ilgili akademik birime iade tutanağı ile iade edilmeli, varsa yapılmış bulunan hizmet alım sözleşmeleri feshedilmelidir.

Ara Rapor

MADDE 14 – (1) BAP kapsamında desteklenen, süresi 6 aydan uzun proje yürütücüleri, yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporlarını sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde Bilimsel Araştırma Projeleri online sisteminde yer alan formata uygun olarak BAP Koordinasyon Birimi’ne sunmakla yükümlüdür. Komisyon ilk toplantısında ara raporu değerlendirir. Komisyon, ara raporlar ve sonuç raporunu hakeme gönderebilir. Ek süre talebi onaylanan projelerde, proje süresinin 6 ayı geçmesi halinde her 6 aylık dilim için ara rapor istenir.

 • Ara raporlarını istenen format ve sürede teslim etmeyen yürütücülerin projeleri durdurulur. Ara raporların içeriklerinde eksik ya da noksanlık olması durumunda, BAP Koordinasyon Birimi tarafından raporun yeniden gözden geçirilmesi istenebilir. Süresi içinde yeniden gözden geçirilmeyen ve ara raporlarında şekil ve içerik yönünden eksiklik ve noksanlıkları giderilmeyen projeler durdurulur.

Sonuç Raporu

MADDE 15 – (1) Proje süresinin bitimini izleyen iki ay içerisinde sonuç raporu hazırlanır. Proje sonuç raporu sağlanan desteğin niteliğine uygun formata göre hazırlanarak çevrim içi ve ıslak imzalı olarak sunulur. Projeye ilişkin yayınlar da var ise rapora eklenir.

 • Hakem ve yeniden gözden geçirme süreçlerinden geçen ve olumlu görüş bildirilen sonuç raporları BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. BAP desteği alan tüm proje çıktılarında ve sonuç raporlarında alınan destek açıkça proje numarası verilerek önsöz, özet ya da teşekkür bölümlerinde belirtilir. BAP kapsamında yürütülen veya sonuçlandırılan projelerin katkılarını içeren herhangi bir sunum veya yayın (makale, bildiri, kitap, tez, vb.) yapılması hâlinde, çalışmanın “Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri” desteği ile gerçekleştirildiğinin belirtilmesi gerekir.
 • Proje çalışmalarını süresi içerisinde tamamlamayan, ara ve sonuç raporlarını süresinde vermeyen ya da harcamalarını onaylanan bütçe kalemlerine uygun olarak kullanmayan, yürütmekte olduğu projesi durdurulan yürütücüler, izleyen üç yıl süresince bu yönergede tanımlı BAP desteklerinden yararlanamazlar.
 • Lisansüstü Tez Desteği alanlar, sonuç raporuna ek olarak tezin jüri tarafından onaylanan “pdf” formatındaki kopyası ve tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitüden ya da tıp/diş hekimliği fakülte ana bilim dalından alınan belge yazılım aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimi’ne sunulur. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre, azami süresinin geçmesine rağmen ilgili tez öğrencisinin çalışmalara devam etmemesi veya başarısızlığı nedeniyle proje çalışmasının tamamlanamaması durumunda, proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine bu türdeki projeler BAP Komisyonu tarafından iptal edilebilir. Bu tür durumlarda proje yürütücülerinin, dilekçelerine ek olarak, tez çalışmasının yapıldığı ilgili enstitü veya danışmanından alacağı, öğrencinin başarısızlık durumunu belirten yazıyı da sunmaları zorunludur. Projenin iptal edilmesi durumunda, proje kapsamında satın alınmış makine, teçhizat ve demirbaşlar, BAP Komisyonu kararına bağlı olarak, diğer araştırmalarda kullanılmak üzere proje yürütücüsüne veya çalışmanın yürütüldüğü bölüm/anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Ayrıca başarısızlıkları nedeniyle projenin iptal edilmesine neden olan lisansüstü öğrencileri, süresiz olarak BAP Koordinasyon Birimi desteklerinden faydalandırılmazlar.
 • Komisyon tarafından destek sağlanan, ancak sonuç raporu kabul edilmeyen ve komisyonca onaylanmayan projelerin yürütücülerinden raporlarını revize etmeleri talep edilir. Revize talebini yerine getirmeyen veya eksik rapor sunanlar, 2 yıl süre ile proje önerisinde bulunamazlar.

MADDE 16 – Fikri ve Sınai Mülkiyet Desteği: Hasan Kalyoncu Üniversitesi araştırmacılarının bilimsel çalışmalarından elde edilen sonuçlara yönelik fikri ve sınai mülkiyet destekleri ilgili mevzuat dikkate alınarak gerçekleştirilir. Proje sonuçlarından yapılacak gelir getirici herhangi bir yayın veya uygulama için Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü’nden izin alınması zorunludur. Birden çok hak sahibinin olduğu durumlarda, destek başvurusu Üniversitemiz mensubu hak sahiplerinin üzerinde anlaştığı bir Hasan Kalyoncu Üniversitesi personeli yürütücü tarafından yapılır. Telif hakları işlemleri proje yürütücüsü sorumluluğunda üniversitenin ilgili birimi tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Uygulama

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 17 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 58 inci maddesinin (b) fıkrası ile Ek 28 inci maddesi uyarınca 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönerge, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.