2019-2020 Güz Dönemi Yatay Geçiş Online Başvuruları

2019-2020 Güz Dönemi Yatay Geçiş Online Başvuruları

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ TARİHLERİ
İlan Tarihi 17 Haziran 2019
Başvurular 1 Temmuz 2019
Son Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2019
Başvuruların değerlendirilmesi 01-04 Ağustos 2019
Başvuru sonuçlarının ilanı 5 Ağustos 2019
Asıl olarak kazananların kayıtları 05-09 Ağustos 2019
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların ilanı 12 Ağustos 2019
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların kayıtları 12-17 Ağustos 2019
Derslerin başlaması 23 Eylül 2019

Üniversitemize 2019-2020 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Ön Lisans ve Lisans  Programlarına“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alımı yapılacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru online olarak yapılacaktır. İstenen belgeler taranarak sisteme yüklenerek gönderilecektir.

 • Güncel Tarihli Öğrenci Belgesi
 • Güncel Tarihli Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 • Güncel Tarihli Onaylı müfredat ve ders içerikleri
 • Güncel Tarihli Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi

( Dip not:”İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! “)

 • Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrenciler için, denklik belgesi

GENEL İLKELER

 • Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunan yükseköğretim kurumları yurtdışı yükseköğretim kurumları olarak değerlendirilecektir.

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

 • Üniversitemize yatay geçişler diğer yükseköğretim kurumlarındaki aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarından yapılır.
 • Üniversitemize yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 ( 4 üzerinden 2.29) olması gerekir.
 • İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilir.
 • İlan edilen kontenjan sayısınca asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen kayıt tarihleri içinde kayda gelmeyen asıl adaylar yerine yedeklerin kayıt başvurusu alınır.

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ

 • Üniversitemize yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4.00 üzerinden 2.29) olması gerekir.
 • Birinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları, ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kontenjan kalması durumunda değerlendirmeye alınır.
 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
 • Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, Üniversitemizde yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili birim tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 • Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları aşağıda belirtilmiştir.
 • Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.
 • (Ek:RG-18/3/2016-29657) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıyatamamlanır.
 • TC uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ile ilgili olarak;

     1.2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilerin,
 a)İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb. ) programlar için belirlenen başarı sırasının aranmasına,
b)Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine,
c)Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b)maddelerindeki şartları sağlaması gerektiğine,
   2.2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren QS ile Times dünya sıralamasında ilk 500’e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilmesine, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilmesine,
   3.TC uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartların aranmamasına karar verilmiştir.
Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Başvurular ilgili birimlerin yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen www.hku.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen ADAYLARasıl ve yedek adaylar olmak üzere 2 ayrı liste halinde belirtileceklerdir.

PUANLAR
ÖSYM Puanları
DGS Puanları
KONTENJANLAR
Kontenjanları görüntülemek için tıklayınız.
Tablonun tamamı için sağa kaydırınız

2019-2020 EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİ YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
FAKÜLTE /YÜKSEKOKUL/BÖLÜM YILLIK ÜCRET
Tüm Fakülteler için İngilizce Hazırlık sınıfı 29.000
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İngilizce Öğretmenliği 29.000
Okul Öncesi Öğretmenliği 29.000
Özel Eğitim Öğretmenliği 29.000
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 29.000
Sınıf Öğretmenliği 29.000
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 30.000
Mimarlık 30.000
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk 40.000
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat 29.000
İşletme 29.000
Psikoloji 29.000
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 29.000
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 29.000
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Görsel İletişim Tasarımı 30.000
Radyo ve Televizyon 30.000
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği 29.000
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 29.000
İnşaat Mühendisliği 29.000
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU/FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik 29.000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 29.000
Hemşirelik 25.000
MESLEK YÜKSEKOKULU
Adalet 18.000
Anestezi 18.000
Diyaliz 18.000
İlk ve Acil Yardım 18.000
Banka Hesap Bilgileri: Finansbank İpek yolu Şubesi için Iban Numaraları
IBAN NO:TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12
​Denizbank Gaziantep Ticari Merkez Şube​ Iban Numaraları
IBAN NO : ​TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
Öğrencinin adı soyadı ve TC numarası yazılmalıdır
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Eğitim Fakültesi e-mail: sema.yetkin@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1101
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi e-mail: h.mervetatli@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1747
Hukuk Fakültesi e-mail: faruk.ozbay@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1902
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi e-mail:turgay.bozan@hku.edu.tr Tel:0 342 211 8080-1330
İletişim Fakültesi mirza.kina@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1751
Mühendislik Fakültesi e-mail: seda.sonmez@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1205
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Yüksekokulu e-mail: guven.hos@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1501
Meslek Yüksekokulu e-mail: gulfem.tanrikulu@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1531
Öğrenci İşleri Müdürlüğü e-mail: oim@hku.edu.tr Tel:0 342 211 8080 – 1831

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu
 • Güncel Tarihli Öğrenci Belgesi
 • 2 Adet Güncel Tarihli Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 • 2 Adet Güncel Tarihli Onaylı müfredat ve ders içerikleri
 • Güncel Tarihli Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi ( Dip not: “İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! “)
 • İlk ve Acil Yardım(Paramedik) bölümü için heyet raporu zorunludur.
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgâh Belgesi (e-devlet)
 • 6 adet fotoğraf
 • Öğrenim ücreti makbuzu

Eksik evrak olduğu takdirde kayıt alınmayacaktır.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ TARİHLERİ
İlan Tarihi 17 Haziran 2019
Başvurular 1 Temmuz 2019
Son Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2019
Başvuruların değerlendirilmesi 01-04 Ağustos 2019
Başvuru sonuçlarının ilanı 5 Ağustos 2019
Asıl olarak kazananların kayıtları 05-09 Ağustos 2019
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların ilanı 12 Ağustos 2019
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların kayıtları 12-17 Ağustos 2019
Derslerin başlaması 23 Eylül 2019

Üniversitemize 2019-2020 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Ön Lisans ve Lisans Programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”nin Ek madde 1 kapsamında Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alımı yapılacaktır.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Başvuru online olarak yapılacaktır. İstenen belgeler taranarak sisteme yüklenerek gönderilecektir.

 • Güncel Tarihli Öğrenci Belgesi
 • Güncel Tarihli Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 • Güncel Tarihli Onaylı müfredat ve ders içerikleri
 • Güncel Tarihli Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
 • Daha önce Ek Madde 1 ile geçiş yapmadığına dair onaylı bir belge
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi

(Dip not:”İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! “)

 • Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrenciler için, denklik belgesi (ÖSYM ile yerleştirilen Üniversiteler hariç)

Genel İlkeler ve Uygulama Esasları

 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine,
 • Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabileceklerine, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamayacağına,
 • Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilecekleri,
 • Öğrencilerin Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmesine, ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmelerine,
 • İlgili yılın ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrencilerin de bahar dönemi için başvuru yapabileceklerine,
 • Söz konusu madde uyarınca başvuran öğrenci sayısının bahar dönemi için yayımlanan kontenjanı geçmemesi durumunda adayların kayıtlarının yapılmasına, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydının yapılmasına,
 • DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceği ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiği ile ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağı,
 • Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerektiğine,
 • Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacağına,
 • Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerektiğine,
 • Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceklerine,
 • Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınmasına, başarı vb. şart aranmamasına,

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Başvurular ilgili birimlerin yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen www.hku.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen ADAYLARasıl ve yedek adaylar olmak üzere 2 ayrı liste halinde belirtileceklerdir.

PUANLAR
ÖSYM Puanları
DGS Puanları
KONTENJANLAR
Kontenjanları görüntülemek için tıklayınız.
Tablonun tamamı için sağa kaydırınız

2019-2020 EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİ YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
FAKÜLTE /YÜKSEKOKUL/BÖLÜM YILLIK ÜCRET
Tüm Fakülteler için İngilizce Hazırlık sınıfı 29.000
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İngilizce Öğretmenliği 29.000
Okul Öncesi Öğretmenliği 29.000
Özel Eğitim Öğretmenliği 29.000
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 29.000
Sınıf Öğretmenliği 29.000
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 30.000
Mimarlık 30.000
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk 40.000
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat 29.000
İşletme 29.000
Psikoloji 29.000
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 29.000
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 29.000
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Görsel İletişim Tasarımı 30.000
Radyo ve Televizyon 30.000
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği 29.000
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 29.000
İnşaat Mühendisliği 29.000
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU/FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik 29.000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 29.000
Hemşirelik 25.000
MESLEK YÜKSEKOKULU
Adalet 18.000
Anestezi 18.000
Diyaliz 18.000
İlk ve Acil Yardım 18.000
Banka Hesap Bilgileri: Finansbank İpek yolu Şubesi için Iban Numaraları
IBAN NO:TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12
​Denizbank Gaziantep Ticari Merkez Şube​ Iban Numaraları
IBAN NO : ​TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
Öğrencinin adı soyadı ve TC numarası yazılmalıdır
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Eğitim Fakültesi e-mail: sema.yetkin@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1101
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi e-mail: h.mervetatli@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1747
Hukuk Fakültesi e-mail: faruk.ozbay@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1902
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi e-mail:turgay.bozan@hku.edu.tr Tel:0 342 211 8080-1330
İletişim Fakültesi mirza.kina@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1751
Mühendislik Fakültesi e-mail: seda.sonmez@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1205
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Yüksekokulu e-mail: guven.hos@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1501
Meslek Yüksekokulu e-mail: gulfem.tanrikulu@hku.edu.tr   Tel: 0 342 211 8080-1531
Öğrenci İşleri Müdürlüğü e-mail: oim@hku.edu.tr          Tel:0 342 211 8080 – 1831
 • Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler(Yurt içi-Yurt dışı Başvuranlar İçin)Başvuru Formu
 • Güncel Tarihli Öğrenci Belgesi
 • 2 Adet Güncel Tarihli Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 • 2 Adet Güncel Tarihli Onaylı müfredat ve ders içerikleri
 • Güncel Tarihli Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
 • Daha önce Ek Madde 1 ile geçiş yapmadığına dair belge (Ön lisans GNO başvuruları hariç)
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi ( Dip not: “İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! “)
 • İlk ve Acil Yardım(Paramedik) bölümü için heyet raporu zorunludur.
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgâh Belgesi(e-devlet)
 • 6 adet fotoğraf
 • Öğrenim ücreti makbuzu

Eksik evrak olduğu takdirde kayıt alınmayacaktır.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİYATAY GEÇİŞ TARİHLERİ
İlan Tarihi 17 Haziran 2019
Başvurular 1 Temmuz 2019
Son Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2019
Başvuruların değerlendirilmesi 01-04 Ağustos 2019
Başvuru sonuçlarının ilanı 5 Ağustos 2019
Asıl olarak kazananların kayıtları 05-09 Ağustos 2019
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların ilanı 12 Ağustos 2019
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların kayıtları 12-17 Ağustos 2019
Derslerin başlaması 23 Eylül 2019

Üniversitemize 2019-2020 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Ön Lisans ve Lisans Programlarına“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alımı yapılacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru online olarak yapılacaktır. İstenen belgeler taranarak sisteme yüklenerek gönderilecektir.

 • Güncel Tarihli Öğrenci Belgesi
 • Güncel Tarihli Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 • Güncel Tarihli Onaylı müfredat ve ders içerikleri
 • Güncel Tarihli Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi

( Dip not:”İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! “)
GENEL İLKELER

 • Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.
 • Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde on beşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar. Ortak programdan sonra diploma programına geçiş uygulaması olan yükseköğretim kurumlarının kurum içi geçiş kontenjanı belirlenmesinde, bu diploma programları için senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanlar esas alınır.
 • Bir puan türü ile ortak programa yerleşen adayların aynı yükseköğretim kurumu içinde farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişleri, bu Yönetmeliğin kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır.
 • Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 • Üniversitemiz kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması (4 üzerinden 2.50)senato tarafından belirlenir.
 • İlan edilen kontenjan sayısınca asıl ve yedek adaylar senato tarafından belirlenir. Takvimde belirlenen kayıt tarihleri içinde kayda gelmeyen asıl adaylar yerine yedeklerin kayıt başvurusu alınır. 

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Başvurular ilgili birimlerin yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen www.hku.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen ADAYLAR asıl ve yedek adaylar olmak üzere 2 ayrı liste halinde belirtileceklerdir.

PUANLAR
ÖSYM Puanları
DGS Puanları
KONTENJANLAR
Kontenjanları görüntülemek için tıklayınız.
Tablonun tamamı için sağa kaydırınız

2019-2020 EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİ YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
FAKÜLTE /YÜKSEKOKUL/BÖLÜM YILLIK ÜCRET
Tüm Fakülteler için İngilizce Hazırlık sınıfı 29.000
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İngilizce Öğretmenliği 29.000
Okul Öncesi Öğretmenliği 29.000
Özel Eğitim Öğretmenliği 29.000
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 29.000
Sınıf Öğretmenliği 29.000
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 30.000
Mimarlık 30.000
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk 40.000
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat 29.000
İşletme 29.000
Psikoloji 29.000
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 29.000
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 29.000
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Görsel İletişim Tasarımı 30.000
Radyo ve Televizyon 30.000
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği 29.000
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 29.000
İnşaat Mühendisliği 29.000
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU/FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik 29.000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 29.000
Hemşirelik 25.000
MESLEK YÜKSEKOKULU
Adalet 18.000
Anestezi 18.000
Diyaliz 18.000
İlk ve Acil Yardım 18.000
Banka Hesap Bilgileri: Finansbank İpek yolu Şubesi için Iban Numaraları
IBAN NO:TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12
​Denizbank Gaziantep Ticari Merkez Şube​ Iban Numaraları
IBAN NO : ​TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
Öğrencinin adı soyadı ve TC numarası yazılmalıdır
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Eğitim Fakültesi e-mail: sema.yetkin@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1101
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi e-mail: h.mervetatli@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1747
Hukuk Fakültesi e-mail: faruk.ozbay@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1902
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi e-mail:turgay.bozan@hku.edu.tr Tel:0 342 211 8080-1330
İletişim Fakültesi mirza.kina@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1751
Mühendislik Fakültesi e-mail: seda.sonmez@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1205
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Yüksekokulu e-mail: guven.hos@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1501
Meslek Yüksekokulu e-mail: gulfem.tanrikulu@hku.edu.tr   Tel: 0 342 211 8080-1531
Öğrenci İşleri Müdürlüğü e-mail: oim@hku.edu.tr          Tel:0 342 211 8080 – 1831
 • Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler(Kurum İçi Başvuranlar için)Başvuru Formu
 • Güncel Tarihli Öğrenci Belgesi
 • 2 Adet Güncel Tarihli Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 • 2 Adet Güncel Tarihli Onaylı müfredat ve ders içerikleri
 • Güncel Tarihli Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi ( Dip not: “İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! “)
 • İlk ve Acil Yardım(Paramedik) bölümü için heyet raporu zorunludur.
 • İkametgâh Belgesi(e-devlet)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgâh Belgesi
 • 6 adet fotoğraf
 • Öğrenim ücreti makbuzu
Not: Başvuru için;
Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü 1. ve 2. sınıf için başvuru yapan öğrencilerin İletişim Fakültesi seçerek,
Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü 3. ve 4. sınıf için başvuru yapan öğrencilerin Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi seçerek,
Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik 1., 2. ve 3. sınıf için başvuru yapan öğrencilerin Sağlık Bilimleri Fakültesi seçerek,
Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik 4. sınıf için başvuru yapan öğrencilerin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu seçerek,
 
başvuru yapmaları gerekmektedir.