Aynı Eşdeğer Düzeyde Diploma Programlarına Geçiş

Aynı Eşdeğer Düzeyde Diploma Programlarına Geçiş

 

 

AYNI DÜZEYDEKİ EŞDEĞER DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ
Üniversitemize 2016-2017 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Ön Lisans ve Lisans  Programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alımı yapılacaktır.   
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru online olarak yapılacaktır. İstenen belgeler taranarak sisteme yüklenerek gönderilecektir.

 • Öğrenci Belgesi
 • Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 • Onaylı müfredat ve ders içerikleri
 • Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi

 ( Dip not: "İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! ")

 • Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrenciler için, denklik belgesi

GENEL İLKELER

 • Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunan yükseköğretim kurumları yurtdışı yükseköğretim kurumları olarak değerlendirilecektir.

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

 • Üniversitemize yatay geçişler diğer yükseköğretim kurumlarındaki aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarından yapılır.
 • Üniversitemize yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 ( 4 üzerinden 2.27) olması gerekir.
 • İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilir.
 • İlan edilen kontenjan sayısınca asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen kayıt tarihleri içinde kayda gelmeyen asıl adaylar yerine yedeklerin kayıt başvurusu alınır.

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ

 • Üniversitemize yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60  olması gerekir.
 • Birinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları, ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kontenjan kalması durumunda değerlendirmeye alınır.
 • Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, Üniversitemizde yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili birim tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 • Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları aşağıda belirtilmiştir.

EŞDEĞERLİLİĞİ KABUL EDİLEN SINAVLAR VE PUANLARI

 • SAT I sınavından başvuracağı bölüme göre en az 1000 ile 1100 toplam puan almış olmak,
 • GCE (General CertificateEducation-A level) sınavında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi almış ve konulardan aldıkları notların ortalaması C ve üzeri olmak,
 • ACT sınavında; Matematik (Math), Fen (ScienceReasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 24 puan almış olmak,

ç) Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, Fen dalında (ScientificStream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olmak,

 • Lübnan’da yapılan Bakalorya (BaccalaureatLibanais) sınavlarında fen dalında (ScientificStream) diploma notu en az 70 olmak,
 • Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 ile 32 olmak,
 • TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak,
 • ABİTUR sınavından en fazla 4 puan almış olmak,
 • Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 490 almış olmak,
 • Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavından sayısal ve eşit ağırlıklı puanla öğrenci kabul eden bölümler için 240 üzerinden en az 190, diğer bölümler için en az 175 puan almış olmak,
 • Libya’daki Al- Shada -Al –Thanawiya (Baccalaureate) Sınavından Mühendislik ve Fen Fakültesi Bölümleri için en az 195, diğer bölümler için ise 185 taban puanı almış olmak,
 • İran’da lise diploma notu (DiplomeDebirestan) ortalaması en az 12/20 ve “Pişdaneşgahi” bitirme notu en az 12/20 olmak,
 • Yunanistan Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış olmak,
 • Makedonya Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış olmak,
 • Kosova Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış olmak,
 • Fransız Bakalorya diplomasına sahip olmak ve diploma notu en az 12 olmak,

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Başvurular ilgili birimlerin yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen www.hku.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 • Başvurusu kabul edilen ADAYLAR asıl ve yedek adaylar olmak üzere 2 ayrı liste halinde belirtileceklerdir. 

Kontenjanlarımız

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ
PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE
KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
ESASINA GÖRE
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

PROGRAM ADI

PUAN TÜRÜ

İKİNCİ SINIF

ÜÇÜNCÜ SINIF

Yurt İçindeki Üniv.

Yurtdışı Üniv.

Yurt İçindeki Üniv.

Yurtdışı Üniv.

KONT.

KONT.

KONT.

KONT.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 16 8 16 8
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 16 8 16 8
Özel Eğitim Öğretmenliği YGS-4 16 8
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM 3 24 12 24 12
Sınıf Öğretmenliği TM 2 16 8 16 8
TOPLAM   88 44 88 44
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Görsel İletişim Tasarımı TS 1 / TS 2(2016 ve sonrası) 16 8 16 8
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM 1 24 12 24 12
Mimarlık MF 4 24 12 24 12
TOPLAM   64 32 64 32
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk Fakültesi TM 2 / TM 3
(2015 ve sonrası)
32 16 32 16
TOPLAM   32 16 32 16
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat TM 1 16 8 16 8
İşletme TM 1 16 8 16 8
Psikoloji TM 3 24 12 24 12
Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler TM 2 / TM 3
(2016 ve sonrası)
16 8 16 8
Uluslararası Ticaret ve Lojistik TM 1 16 8 16 8
TOPLAM   16 44 88 44
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF 4 16 8 16 8
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF 4 16 8 16 8
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF 4 16 8 16 8
TOPLAM   48 24 48 24
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Beslenme ve Diyetetik YGS 2 24 12 24 12
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS 2 24 12 24 12
Hemşirelik YGS 2 24 12 24 12
TOPLAM   72 36 72 36
MESLEK YÜKSEKOKULU
Adalet YGS 3 24 12  
Anestezi YGS 2 24 12
Diyaliz YGS 2 16 8
İlk ve Acil Yardım YGS 2 24 12
TOPLAM   88 44

PUANLARIMIZ

 

2016-2017
TABAN PUANLARI

2015-2016
TABAN PUANLARI

2014-2015
TABAN PUANLARI

2013-2014
TABAN PUANLARI

2012-2013
TABAN PUANLARI

2011-2012
TABAN PUANLARI

2010-2011
TABAN PUANLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan  Taban Puan  Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
İngilizce Öğretmenliği Dil-1 283,19392 234,881
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 311,66143 272,00159
Özel Eğitim Öğretmenliği YGS-4 332,60738
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 333,4512 308,05894 288,196 332,253 307,117
Sınıf Öğretmenliği   TM-2 305,45204 270,46227 231,414
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan  Taban Puan  Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Görsel İletişim Tasarımı  TS-1
TS-2
(2016 ve sonrası)
265,41559 246,46693 225,204
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 246,8742 224,83563 202,836 230,990 197,674
Mimarlık MF-4 260,28063 235,28812 209,672 233,280 235,029 250457,000 201,739
HUKUK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan  Taban Puan  Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Hukuk Fakültesi   TM-2
TM-3
(2015 ve sonrası)
381,53347 341,12088 325,077 336,074 340,754 371805,000
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan  Taban Puan  Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
İktisat  TM-1 235,45856 209,18507 203,789 214,914 219,887 203.415 203,976
İşletme  TM-1 239,73502 208,78175 215,210 215,562 212,217 234.496 203,976
Psikoloji  TM-3 331,61314 298,80158 261,718 320,974 286,329
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2
TM-3
(2016 ve sonrası)
251,37496 205,77342 222,884 202,645 204,934 203149,000 203,976
Uluslararası Ticaret ve Lojistik  TM-1 243,94866 236,48068 208,586 202,798 215,072 212861,000 203,976
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan  Taban Puan  Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  MF-4 239,64829 220,57732 216,961 200,782 239,112 197619,000 201,739
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)   MF-4 247,25088 230,47371 228,601 223,641 204,283 241404,000 201,739
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)   MF-4 242,79377 222,06373 217,543 216,336 213,645 203021,000 201,739
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Bölümler Puan Türü Taban Puan  Taban Puan  Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Beslenme ve Diyetetik YGS-2 270,15503 270,06499 263,271 291,463 379,628 285120,000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 264,81463 298,22635 296,043 386,258 409,411 352419,000
Hemşirelik YGS-2 285,56412 256,5937 238,379 272,694 270,864 247377,000
MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölümler Puan Türü Taban Puan  Taban Puan  Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Adalet YGS-3 244,7819 245,49839 253,080
Anestezi  YGS-2 267,64948 268,221
Diyaliz YGS-3 259,93391
İlk ve Acil Yardım YGS-2 273,57789 264,06282 ***

*** Sınavsız Geçiş ile yerleşenlerde puan şartı aranmaz

DGS Taban Puanlarımız

 

DGS  PUANLARIMIZ
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM PUAN TÜRÜ 2016-2017
TABAN PUANLARI
2015-2016
TABAN PUANLARI
2014-2015
TABAN PUANLARI
2013-2014
TABAN PUANLARI
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) SÖZ 213,11173
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ücretli) SAY 193,85782 190,881
Mimarlık (ücretli) SAY 256,68816 254,359 241,404 251,299
HUKUK FAKÜLTESİ 
Hukuk Fakültesi (ücretli) EA 296,30568 289,432 281,15641
273,486 (ek yerleştirme)
277,497
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat (ücretli) EA 218,18785 206,637 215,432 198,730
İşletme  (Tam Burslu)  EA 210,1762 210,460 216,218 218,042
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (ücretli) EA 217,19934 211,498 216,014 214,732
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (ücretli) SAY 275,3829 252,368 218,614 230,781
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (ücretli) SAY 252,74572 250,322 241,735 224,854
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (ücretli) SAY 247,27043 241,353 241,982 244,613
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 
Beslenme ve Diyetetik (ücretli) SAY 229,23448 220,841 240,233 253,997
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ücretli) SAY 254,32153 241,647 258,154 282,302
Hemşirelik (ücretli) SAY 264,99983 245,477 247,376 256,384

Öğrenim Ücretlerimiz

2017-2018 EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİ YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
FAKÜLTE /YÜKSEKOKUL/BÖLÜM YILLIK ÜCRET
Tüm Fakülteler için İngilizce Hazırlık sınıfı 24.000
EĞİTİM FAKÜLTESİ   
İngilizce Öğretmenliği 24.000
Okul Öncesi Öğretmenliği 24.000
Özel Eğitim Öğretmenliği 24.000
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 24.000
Sınıf Öğretmenliği 24.000
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ  
Görsel İletişim Tasarımı 24.000
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  24.000
Mimarlık 25.000
HUKUK FAKÜLTESİ    
Hukuk  30.000
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ   
İktisat 24.000
İşletme 24.000
Psikoloji 24.000
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 24.000
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 24.000
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ   
Bilgisayar Mühendisliği 24.000
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 24.000
İnşaat Mühendisliği 24.000
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU  
Beslenme ve Diyetetik  24.000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon                                     24.000
Hemşirelik  20.000
MESLEK YÜKSEKOKULU  
Adalet 15.000
Anestezi 15.000
Diyaliz 15.000
İlk ve Acil Yardım 15.000
 
NOT: Ara dönemde kayıt olan öğrenciler öğrenim ücretinin yarısını öderler.
Banka Hesap Bilgileri:   Finansbank İpek yolu Şubesi için Iban Numaraları
IBAN NO:TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12
?Denizbank Gaziantep Ticari Merkez Şube? Iban Numaraları
IBAN NO : ?TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
Öğrencinin adı soyadı ve TC numarası yazılmalıdır

Başvuru Tarihleri

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
YATAY GEÇİŞ TARİHLERİ
Başvurular 19 Haziran 2017
Son Başvuru Tarihi 28 Temmuz 2017
Başvuruların değerlendirilmesi 29-30 Temmuz 2017
Başvuru sonuçlarının ilanı 31 Temmuz 2017
Asıl olarak kazananların kayıtları 1-3 Ağustos 2017
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların ilanı 4 Ağustos 2017
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların kayıtları 7 Ağustos 2017
Derslerin başlaması 25 Eylül 2018

İletişim Bilgileri

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Eğitim Fakültesi  e-mail: sema.yetkin@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1101
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi  e-mail: h.mervetatli@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1747
Hukuk Fakültesi     e-mail: oguz.mercan@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1901
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi    e-mail:gul.cikmaz@hku.edu.tr   Tel:0 342 211 8080-1303
Mühendislik Fakültesi  e-mail: suleyman.baritli@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1205
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu  e-mail: guven.hos@hku.edu.tr   Tel: 0 342 211 8080-1516
Meslek Yüksekokulu e-mail: gulfem.tanrikulu@hku.edu.tr   Tel: 0 342 211 8080-1531
Öğrenci İşleri Müdürlüğü  e-mail: oim@hku.edu.tr          Tel:0 342 211 80 80 – 1831

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu 
 • Öğrenci Belgesi 
 • Onaylı not durum belgesi (Transkript) 
 • Onaylı müfredat ve ders içerikleri 
 • Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge 
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
 • ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
 • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi ( Dip not: "İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! ")
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgâh Belgesi
 • 6 adet fotoğraf
 • Öğrenim ücreti makbuzu